regres ubezpieczeniowy- Kancelaria Adwokacka Rzeszów


REGRES UBEZPIECZENIOWY


Regres ubezpieczeniowy jest to roszczenie zakładu ubezpieczeń, które w pewnych sytuacjach jest dopuszczone przez obowiązujące przepisy i dotyczy roszczeń o zwrot wypłaconych poszkodowanemu świadczeń odszkodowawczych, które są skierowane wobec sprawcy szkody.

Kancelaria świadczy usługi prawne związane z:


  • Obroną przed roszczeniami zakładów ubezpieczeń,
  • Reprezentacją sprawcy w postepowaniu przed zakładem ubezpieczeniowym, w postępowaniu likwidacyjnym, przed ubezpieczycielem oraz w postępowaniu sądowym przed Sądem I i II Instancji,
  • Analiza stanu faktycznego, dowodów w zakresie zasadności roszczeń zakładu ubezpieczeń,
  • Prowadzenie negocjacji, sporządzanie pism, odwołań w postępowaniach regresowych.

Kiedy mamy do czynienia z regresem ubezpieczeniowym?

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż dany zakład (towarzystwo ubezpieczeniowe) ubezpieczeń może dochodzić roszczeń na podstawie tzw. typowego regresu ubezpieczeniowego oraz nietypowego regresu ubezpieczeniowego.

Typowym regresem ubezpieczeniowym jest możliwość żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania na podstawie przepisu ogólnego zawartego w obowiązującym kodeksie cywilnym, tj. art. 828 k.c.:

„Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela”.

Pomoc prawna w sprawach regresu ubezpieczeniowego - Kancelaria Rzeszów


Natomiast nietypowym regresem ubezpieczeniowym jest żądanie oparte na podstawie zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które przyznaje uprawnienie Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, do dochodzenia od sprawcy zdarzenia - zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Zatem w powyższych 4 sytuacjach Zakład Ubezpieczeń może również żądać zwrotu wypłaconych na rzecz poszkodowanego świadczeń od sprawcy wypadku.  

 

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria Adwokacka Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Regres ubezpieczeniowy, Prowadzenie spraw sądowych związanych z regresami ubezpieczeniowymi

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form