Odszkodowania za Wypadki w Gospodarstwie Rolnym


WYPADKI W GOSPODARSTWIE ROLNYM


 

Dochodzenie roszczeń w zakresie zadośćuczynienia za krzywdę, odszkodowanie za koszty leczenia, rentę, opiekę osób trzecich, które są skutkiem wypadku podczas pracy w związku z posiadanym gospodarstwem rolnym.

Gospodarstwo rolne jako miejsce pracy związane często z użyciem maszyn, urządzeń gospodarskich, rolniczych jest również miejscem, w którym dochodzi do wielu wypadków. Do wypadków dochodzi w szczególności podczas pracy z wykorzystaniem urządzeń, które stwarzają ryzyku powstania urazów, np. przy użyciu:

 • cyrkularki,
 • drabiny,
 • siekiery,
 • urządzeń instalowanych do ciągników,
 • kompresorów,

Ponadto do wypadków związanych z posiadanym gospodarstwem rolnym zalicza się szkody związane z:

 • upadkami na ternie gospodarstwa rolnego,
 • skodami wyrządzonymi przez zwierzęta w tym psy wykorzystywane w związku z posiadanym gospodarstwem rolnym.

W przypadku wystąpienia wypadku, skutkującego powstaniem u osoby wykonującej czynności urazów, uszkodzeniem mienia, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza gospodarstwa rolnego (OC rolnika).

 

Dochodzenie Odszkodowań za Wypadki w Rolnictwie


Przedmiotowe ubezpieczenie obejmuje szeroki krąg osób, a świadczenia przysługują za szkody wyrządzone nie tylko przez samego rolnika, właściciela gospodarstwa, ale również za zawinione działanie każdej osoby, która wykonując prace na rzecz gospodarstwa rolnego, wyrządziła szkodę w związku z jego posiadaniem. Wobec czego, w razie zaistnienia zawinionego wypadku w gospodarstwie rolnym, to ubezpieczyciel, ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za powstałą szkodę. Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje odpowiedzialność cywilną nie tylko właściciela gospodarstwa, ale wszystkich osób trzecich wykonujących w nim czynności.


Odszkodowania wypłacane z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza gospodarstwa rolnego (OC rolnika) obejmuje przede wszystkim:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie, w tym osoby najbliższe,
 • koszty dojazdów do placówek medycznych,
 • koszty związane z utratą dochodów,
 • rentę miesięczną z tytułu utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej, lub ze zwiększeniem się potrzeb, lub zmniejszeniem widoków na przyszłość.

 

Dochodzenie Odszkodowań z OC Rolnika

 

W przypadku wypadków śmiertelnych w gospodarstwie rolnym roszczenia obejmują przede wszystkim:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej,
 • zwrot kosztów leczenia – w przypadku konieczności podjęcia leczenia w związku z powstałą krzywdą,
 • zwrot wszelkich kosztów pogrzebu, na które się składa między innymi zwrot kosztów postawienia nagrobka, zwrot kosztów zakupu odzieży żałobnej, wieńców, zwrot kosztów organizacji poczęstunku dla żałobników.
 • jednorazowe odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci osoby nastąpiło znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej osób najbliższych,
 • renta, dla osób, względem których ciążył obowiązek alimentacyjny, która jest obliczana stosownie do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego na czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Jest to świadczenie należne przede wszystkim osobom, które były na utrzymaniu osoby zmarłej, np. małoletnie dzieci, małżonek. Świadczenie przysługuje niezależne od świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria adwokacka świadczy profesjonalne prawne usługi na każdym etapie dochodzenia roszczeń od momentu zgłoszenia szkody, odwołania, postępowania sądowego. Usługa prawna obejmuje w szczególności profesjonalne doradztwo prawne, czynności związane z ustaleniem rzeczywistego zakresu szkody, krzywdy, wysokości należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, gromadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Usługi prawne świadczone są na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, miast Przemyśla, Rzeszowa, Jarosławia, Przeworska, Krosna.

 

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria Adwokacka Rzeszów, Odszkodowanie z OC Rolnika

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form