Odszkodowanie za Upadek


UPADEK / POŚLIZGNIĘCIE


 

Upadki na drodze, chodniku, przejściu na pieszym bardzo często są związane z niewłaściwym utrzymaniem nawierzchni przez zarządcę danego odcinka drogi. Do wypadków poślizgnięcia się najczęściej dochodzi w okresie zimowym, kiedy nawierzchnia nie jest odpowiednio zabezpieczona, zalega na niej śnieg, lód, błoto pośniegowe, które to powinny być w odpowiedni sposób zlikwidowane w ramach obowiązków zarządcy nieruchomości. Niemniej jednak do upadków dochodzi również w sytuacji zaniedbań w zakresie technicznego stanu np. chodnika, schodów pojawiających się na ich powierzchni dziur, zagłębień, wystających elementów, które są przyczyną utraty równowagi.

W przypadku zaniedbań zarządcy w powyższym zakresie przysługują roszczenia odszkodowawcze od podmiotu odpowiadającego za stan nawierzchni ewentualnie od ubezpieczyciela w zakresie umowy odpowiedzialności cywilnej / odpowiedzialności zarządcy drogi, która była zawarta przez zarządcę.

Należy podkreślić, iż za stan techniczny chodnika oraz jego utrzymanie w należytym stanie szczególnie w okresie zimowym, odpowiedzialność ponosi właściciel lub zarządca danej nieruchomości.

 

Odszkodowanie za Upadek na Śliskim Chodniku


Obowiązek utrzymania chodników w czystości wynika między innymi z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa określa obowiązki w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż danej nieruchomości.

Upadki na śliskiej, nierównej powierzchni niejednokrotnie powodują poważne urazy w tym złamania, które prowadzą do konieczności podjęcia leczenia, ograniczeń, z poruszaniem się, niezdolnością do wykonywania pracy, utratą dochodów, cierpieniem psychicznym, fizycznym.

 

Powyższe uprawnia do domagania się zapłaty świadczeń w postaci:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji,
  • koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie, w tym osoby najbliższe,
  • koszty dojazdów do placówek medycznych,
  • koszty związane z utratą dochodów,
  • rentę miesięczną z tytułu utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej, lub ze zwiększeniem się potrzeb, lub zmniejszeniem widoków na przyszłość.

 

Dochodzenie Roszczeń z Tytułu Upadku

 

W pierwszej kolejności pojawia się pytanie, jak zgłosić roszczenia z tytułu upadku na śliskiej, o nieodpowiednim stanie nawierzchni drodze, schodach? Niezbędne jest ustalenie zarządcy drogi, na której doszło do zdarzenia, celem zgłoszenia wypadku. W przypadku posiadania zawartej umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej / zarządcy drogi wypadek może zostać zgłoszony do ustalonego zakładu ubezpieczeń.

W dalszej kolejności zgłoszenie wypadku wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji określającej stan faktyczny, wykazującej zawinione działania zarządcy (w tym przypadku pomocnym jest stworzenie dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia, wskazanie świadków upadku) uzasadnienie i udokumentowanie żądanych kwot oraz sformułowanie odpowiedniej argumentacji prawnej.

 

Odszkodowanie za Niewłaściwy Stan Techniczny Nawierzchni, Odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku

 

Często, na etapie polubownym odpowiedzialność zarządcy w zakresie stanu nawierzchni, zaniedbań związanych z odpowiednim zimowym zabezpieczeniem w okresie zimowym jest kwestionowana co do zasady. Wobec czego, co należy zrobić po stanowisku odmownym zarządcy lub ubezpieczyciela? W takim przypadku należy złożyć odwołanie, po którym zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zajęcia ostatecznego stanowiska oraz wskazania uzasadnienia na jego poparcie. Często jednak, w przypadku uznania odpowiedzialności co do zasady, kwoty wypłacane na tym etapie są w sposób nieuzasadniony zaniżone, nie odpowiadają rzeczywiście doznanej krzywdzie przez poszkodowanego.
Dlatego też niezbędnym staje się dochodzenie roszczeń już na etapie sądowym w postępowaniu cywilnym.

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie świadczy profesjonalne prawne usługi na każdym etapie dochodzenia roszczeń od momentu zgłoszenia szkody, odwołania, postępowania sądowego. Usługi prawne świadczone są na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, miast Przemyśla, Rzeszowa, Jarosławia, Przeworska, Krosna.

 

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria Prawna z Rzeszowa

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form