Odszkodowania za Szkody w Pojazdach

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie dla swoich klientów świadczy usługi w sprawach dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w zakresie szkód w pojazdach po kolizjach/ wypadkach.

 

Usługa prawna obejmuje w szczególności:

 • analizę kosztorysów naprawy  sporządzonych przez ubezpieczycieli,
 • zgłoszenie szkody - pełna reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym,
 • zlecanie prywatnych kosztorysów naprawy,
 • odwołania od decyzji zakładów/towarzystw ubezpieczeń,
 • dochodzenie odszkodowania za szkodę w pojeździe na etapie sądowym.

Odszkodowanie za Szkodę w Pojeździe

 

​Skutkiem każdego wypadku, czy kolizji jest uszkodzenie pojazdu. W związku, z czym w sposób naturalny pojawia się pytanie – jak uzyskać odszkodowanie za szkody w pojazdach?

Najprostszym rozwiązaniem dla poszkodowanego, którego pojazd został uszkodzony w zdarzeniu drogowym, jest zwrócenie się do ubezpieczyciela sprawcy na podstawie zawartej umowy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC sprawcy) o wypłatę odszkodowania obejmującego całość poniesionej szkody.

 

Zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej rozpoczyna proces likwidacji szkody. Proces zgłoszenia szkody, jak również reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym może być również zlecony kancelarii adwokackiej, przez co poszkodowany nie musi już samodzielnie podejmować dodatkowych czynności.

Po zgłoszeniu szkody kolejnym krokiem jest sporządzenie przez ubezpieczyciela oceny technicznej pojazdu/ protokołu uszkodzeń pojazdu, w którym powinny zostać uwzględnione wszystkie uszkodzone w wypadku elementy pojazdu, albowiem to na podstawie tych ustaleń jest sporządzany ostatecznie kosztorys.

Powyższe czynności odbywają się zazwyczaj w wyniku dokonywanych przez przedstawiciela ubezpieczyciela oględzin pojazdu. Niemniej jednak w wypadku mniejszych szkód, zakres uszkodzeń może być udokumentowany przesłaniem do towarzystwa ubezpieczeniowego stosowanych dokumentów, przede wszystkim zdjęć wskazujących na uszkodzenia pojazdu i w takim przypadku cały proces może odbywać się w sposób zaoczny, bez dodatkowych oględzin.

Bardzo częstym przypadkiem jest, iż sporządzony przez zakład ubezpieczeń kosztorys jest zaniżony, nie odpowiada pełnej kompensacie szkody, przez co uzasadnionym jest domaganie się dopłaty do odszkodowania.

 

W tym zakresie może się zdarzyć np.:

 • zastosowanie zbyt niskich stawek za roboczogodzinę obowiązujących w miejscu zamieszkania poszkodowanego,
 • użycie wartości części jako zamienników w miejsce należnych cen części oryginalnych,
 • pomniejszenie wartości części, robocizny o tzw. zużycie, rabaty
 • pominięcie części uszkodzeń albo ich błędna kwalifikacja,
 • warunkowanie dopłaty odszkodowania po przedstawieniu faktur za naprawę

 

Dochodzenie Odszkodowań po Wypadku Drogowym

 

Zastosowanie przykładowo wskazanych powyżej i niezgodnych z obowiązującym prawem składników kosztorysu bądź też ich pominięcie powoduje konieczność podjęcia czynności prawnych w postępowaniu likwidacyjnym, których następstwem jest przede wszystkim złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Kancelaria prawna w ramach zleconych czynności dokonuje kompleksowej analizy kosztorysu ubezpieczyciela, a często w uzasadnionych przypadkach zleca sporządzenie kosztorysu prywatnego przez specjalistę – rzeczoznawcę motoryzacyjnego, który stanowi potem podstawę dochodzonych roszczeń.

 

Należy podkreślić, iż ponad powyższe sytuacje związane z zaniżonym kosztorysem, kancelaria adwokacka podejmuje czynności także w przypadku, gdy:

 • odmówiono wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciele jako podstawę stanowisk kwestionujących co do zasady, wypłatę odszkodowania wskazują między innymi: na brak korelacji uszkodzeń pojazdów biorących udział w kolizji, brak wykazania okoliczności zdarzenia, brak wezwania Policji, braki w dokumentacji powypadkowej. W takich wypadkach niezbędne jest podjęcie niezbędnych czynności prawnych, które dadzą ostatecznie podstawę do zmiany stanowiska ubezpieczyciela i uznania swojej odpowiedzialności,
 • drugi uczestnik kolizji, wypadku kwestionuje swoją odpowiedzialność za zaistnienie zdarzenia. W takim przypadku niezbędnym jest podjęcie przede wszystkim odpowiednich czynności dowodowych w toczącym się w postępowaniu karnym, wykończeniowym.
 • zaniżono wartość pojazdu przed szkodą, co jest istotne w przypadku zaistnienia tzw. szkód całkowitych, co prowadzi do pomniejszenia wysokości przyznanego odszkodowania.

Kancelaria adwokacka Rzeszów prowadzi kompleksową usługę prawną polegającą na zgłoszeniu i reprezentacji w postępowaniu likwidacyjnym oraz sądowym. Możliwym jest również zlecenie wykonania czynności na każdym etapie sprawy, zarówno w zakresie sporządzenia odwołania, jak i również po zakończeniu postępowania likwidacyjnego.

 

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd Rzeszów

 

Zakres czynności kancelarii prawnej obejmuje przede wszystkim:

 • zgłoszenie szkody związanej z wypadkiem, kolizją do ubezpieczyciela,
 • reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym, prowadzenie korespondencji z firmą ubezpieczeniową, sporządzanie pism, odwołań,
 • weryfikację zakresu uszkodzeń,
 • weryfikację sporządzonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe kosztorysu,
 • weryfikację stanowisk ubezpieczyciela,
 • dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela przed sądem, w szczególności: 
 1. kosztów naprawy pojazdu,
 2. kosztów holowania pojazdu,
 3. wartości uszkodzenia pojazdu,
 4. kosztów uszkodzonych w wyniku kolizji, wypadku rzeczy,
 5. kosztów najmu pojazdu.

Kancelaria odszkodowawcza Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form