Sporządzanie Umów Gospodarczych Rzeszów


ANALIZA I SPORZĄDZANIE UMÓW


Kancelaria adwokacka świadczy usługi związane ze sporządzaniem, analizą, opiniowaniem umów występujących w obrocie gospodarczym. Przede wszystkim dotyczy to czynności prawnych:


 • Sporządzenia treści umowy: z uwzględnieniem sugestii mocodawcy oraz zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa,
 • Analizy treści umowy: w zakresie zawartych zapisów, w szczególności w zakresie obowiązków strony, ewentualnych zagrożeń, skutków nienależytego wykonania umowy, warunków dochodzenia kar umownych, wypowiedzenia umowy.
 • Opiniowania treści umowy: w zakresie zawartych zapisów, ze wskazaniem propozycji zmian oraz ich skutków.
 • Dochodzenie roszczeń z umowy: w zakresie nienależytego wykonania umowy, kar umownych zarówno na etapie polubownym, jak i również sądowym. Usługa Kancelarii dotyczy zarówno dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów, jak i również obrony przed roszczeniami drugiej strony umowy.


Usługi kancelarii adwokackiej dotyczą umów występujących w obrocie gospodarczym, w tym między innymi sporządzania, analizy, opiniowania umów:

 • o dzieło,
 • zlecenia,
 • robót budowlanych w tym w zakresie podwykonawstwa,
 • o świadczenie usług,
 • najmu,
 • sprzedaży,
 • ubezpieczenia.


Usługa kancelarii w zakresie sporządzenia, analizy umowy w szczególności zawiera:


 • oczekiwania i sugestie mocodawcy,
 • propozycje korzystnych dla strony zapisów,
 • zapisy optymalizujące bezpieczeństwo strony umowy,
 • odpowiednie zabezpieczenia umowne dla strony,
 • szczegółowe wyjaśnienie zapisów umownych,
 • wskazanie skutków istotnych zapisów umowy w zakresie nienależytego wykonania umowy, możliwości dochodzenia kar umownych, wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

Analiza i Opiniowanie Umów Gospodarczych

Podkreślić należy, iż odpowiednio przygotowana umowa powinna odpowiednio zabezpieczać interesy stron, jak również minimalizować ewentualne zagrożenia, jakie mogą pojawić się w przyszłości. W tym zakresie istotnymi składnikami umowy są przede wszystkim, szczegółowo określone obowiązki stron, terminy wykonania zobowiązania, warunki wypowiedzenia umowy, zasady odpowiedzialności, kary umowne.

Kancelaria adwokacka oprócz sporządzania umów oferuje także kompleksową analizę umów, projektów umów, które mają zostać dopiero zawarte. Dotyczy to przede wszystkim wnikliwej analizy zapisów umownych w szczególności pod kątem oceny ryzyka, wskazania sprzeczności, niejasności oraz innych nieprawidłowości bądź zagrożeń, jakie mogą wystąpić dla strony w przedłożonej umowie, propozycji zawarcia ewentualnych zabezpieczeń.

Zawierane umowy w obrocie gospodarczym są to dwustronne czynności prawne. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się jednej strony lub więcej stron do określonego świadczenia co wynika z art. 353 k.c. Natomiast do zawarcia umowy dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenie woli stron.

Zgodnie z art. 353¹ k.c. strony umowy mogą kształtować stosunek prawny według swego uznania, pod warunkiem, że treść lub cel nie jest sprzeczny z naturą stosunku, przepisami ustawy oraz zasadami współżycia społecznego. Zatem kierując się zasadą swobody umów, strony mogą swobodnie decydować o zawarciu umowy, o wyborze kontrahenta, kształtowaniu treści umowy, ewentualnych kar umownych, zabezpieczeń.

Zgodnie z art. 354 k.c. każda umowa powinna być wykonana zgodnie z jej treścią, w sposób odpowiadający jej celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a także, jeżeli w zakresie wykonywania określonych umów istnieją ustalone zwyczaje, w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

Istotną kwestią dotyczącą zawartych już umów handlowych (gospodarczych) jest odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż zgodnie z podstawową zasadą pacta sunt servanda umowy skutecznie zawarte powinny być wykonywane zgodnie z ich treścią i wynikającymi z niej obowiązkami stron. Problemy powstają, gdy strona zobowiązana nie wykonuje umowy albo opóźnia się ze spełnieniem ciążących na niej świadczeń (obowiązków).

Jednakowo w obrocie powszechnym, w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami oraz w umowach z udziałem konsumentów strona umowy będąca wierzycielem może podjąć różne czynności w celu zmuszenia dłużnika do wykonania zobowiązania.


Powyższemu rozwiązaniu służy szereg przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. Między innymi zgodnie z ogólnym zapisem - art. 354 k.c. Zobowiązanie powinno być wykonane zgodnie z jego treścią, celem społeczno-gospodarczym i ustalonymi zwyczajami.


Ponadto wskazując jako podstawę odpowiedzialności z tytułu zwartej umowy, w obrocie gospodarczym można wskazać art. 471 k.c. zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Wskazując na odpowiedzialność strony umowy, należy również wskazać na art. 415 k.c. i odpowiedzialność za czyny niedozwolone (ex delicto), która może powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Istotne znaczenie dla odpowiedzialności, jej zakresu ewentualnych ograniczeń, włączeń odpowiedzialności mają także klauzule wnoszone przez strony do umowy na ogólnej podstawie art. 3531kodeksu cywilnego, w zakresie: kar umownych, wyłączenia odpowiedzialności, rękojmi za wady, gwarancji itp.

Kancelaria adwokacka Rzeszów oferuje również usługi związane z dochodzeniem oraz obroną przed roszczeniami wynikającymi z zawartych umów zarówno na etapie polubownym, jak i również sądowym.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Adwokat Rzeszów, 

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form