Rozwody adwokat Rzeszów


ROZWÓD


 

Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne w sprawach o rozwód oraz o świadczenia alimentacyjne.

W zakresie oferowanych usług mieści się reprezentacja strony w sprawach:

  • o rozwód z orzekaniem o winie,

  • o rozwód bez orzekania o winie,

  • w sprawach alimentacyjnych dotyczących:

  • zasądzenia świadczenia alimentacyjnego,

  • podwyższenia świadczenia alimentacyjnego,

  • obniżenia świadczenia alimentacyjnego,

  • uchylenia świadczenia alimentacyjnego.

Zakres oferowanych usług kancelarii adwokackiej dotyczy również pomocy prawnej podczas gromadzenia dowodów, sporządzania pism procesowych, reprezentacji procesowej na etapie sądowym, prowadzenia negocjacji, składania środków odwoławczych oraz reprezentacji podczaspostępowania apelacyjnego.

 

 

Jak uzyskać rozwód? Przesłanki rozwodu

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
Jak zatem wynika z powyższego przepisu, rozwód jest, to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego we wszystkich sferach charakteryzujących małżeństwo. Dotyczy to sfery uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Pomiędzy małżonkami ustaje współżycie oraz zaprzestają prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, chociaż nie zawsze musi, to oznaczać oddzielne zamieszkiwanie.
Odnosząc się do przesłanki trwałości rozkładu, należy podkreślić, iż oznacza sytuację, w której nie ma już szans na pogodzenie małżonków oraz odrodzenie się więzi małżeńskich. Obowiązujące przepisy prawa nie określają, jak długo powinien istnieć stan rozkładu pożycia, aby można było uznać go za trwały i pozwalający na orzeczenie rozwodu. Każda bowiem sprawa jest oceniana przez sąd indywidualnie.

 

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Jednak pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie o rozwodzie, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo też, gdy z innych ważnych powodów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Niniejsze wynika wprost z art. 56 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto Sąd nie orzeknie o rozwodzie także w sytuacji, gdy rozwodu będzie żądał małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub też, gdy jego odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Czy sąd uzna w okolicznościach danej sprawy o niedopuszczalności rozwodu, zależy przede wszystkim od okoliczności oraz od materiału dowodowego, jaki został złożony przez strony.

 

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Najważniejszą kwestią, o której orzeka sąd w wyroku rozwodowym, jest oczywiście rozwiązanie małżeństwa. Sąd rozstrzygając o rozwodzie, orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Ustalanie winy jest obligatoryjne w przypadku braku zgodnego żądania małżonków w zakresie ewentualnego braku orzekania o winie. Oznacza to, również sytuację w której, w przypadku złożenia pozwu o rozwód bez orzekania o winie, sąd będzie zobowiązany ustalić winę, jeśli zażąda tego drugi z małżonków.

Należy także podkreślić, że w trakcie trwania procesu rozwodowego, nie mogą być wszczęte ani prowadzone odrębne sprawy między innymi dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków, o ustalenie kontaktów z nimi czy też o alimenty. W przypadku gdy postępowania takie były wszczęte przed sprawą o rozwód, z chwilą złożenia pozwu o rozwód ulegają one zawieszeniu. Jest to związane z zasadą, iż sąd rozwodowy jest właściwy do orzekania o całości spraw rodziny - władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach rodziców z dziećmi, obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci, ewentualnie o alimentach dla małżonka. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, w wyroku rozwodowym sąd orzeknie także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Prowadzenie spraw rozwodowych Rzeszów

 

Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód. Koszty w sprawie o rozwód.

Wszczęcie spraw cywilnych, w przypadku braku zwolnienia od kosztów, jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. W sprawach rozwodowych stałym kosztem jest opłata sądowa od pozwu o rozwód. Opłata sądowa w sprawach o rozwód wynosi 600 zł. Opłata uiszczana jest na rachunek bankowy właściwego Sądu Okręgowego, przed którym będzie toczyła się sprawa. Opłatę można uiścić również w kasie sądu. Opłata jest stałą i wynika z art. 26 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ponadto należy zaznaczyć, iż zgodnie z ust. 2 powyżej wskazanego przepisu w sprawach o rozwód, o separację lub unieważnienie małżeństwa w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.


Zwrot opłaty w sprawie o rozwód. Zgodnie z art. 79 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ust. 1 pkt 3 lit. b. sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie po uprawomocnieniu się wyroku. Ponadto możliwym jest sytuacja, gdy sąd zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu. Cała opłata jest zwracana stronie na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. Natomiast w przypadku pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego zwracana jest stronie połowa uiszczonej opłaty.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń

 

 

 


Adwokat od rozwodów Rzeszów, Rozwód Rzeszów, Przemyśl Adwokat

 

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form