Prawo pracy Rzeszów


PRAWO PRACY


 

Kancelaria adwokacka Rzeszów w ramach obsługi prawnej firm oferuje usługi w zakresie prawa pracy.
 
Oferta kancelarii adwokackiej obejmuje:
 
 • Pomoc prawną w zakresie sposobu zatrudnienia pracowników przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, oraz pozostałych dokumentów;
 • Pomoc prawną w zakresie optymalnego sposobu rozwiązania umów z pracownikami sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy,
 • Analiza umów i regulaminów, a także opiniowanie umów;
 • Reprezentacja przed sądem w sporach pracowniczych.

 

Reprezentacja przed sądem dotyczy przede wszystkim sporów:

 

 • o roszczenia związane z rozwiązaniem umów o pracę: o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, jako następstw dokonanych wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn dotyczących pracowników/zwolnień dyscyplinarnych
 • o zapłatę wynagrodzenia, np. za pracę w godzinach nadliczbowych, odpraw, premii.
 • o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w tym o roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód na osobie.
 
Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną powodującą nawiązanie stosunku pracy. Głównymi elementami konstrukcyjnymi umowy o pracę są dwa oświadczenia woli stron: pracownika, który zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, oraz pracodawcy, który zobowiązuje się do zatrudniania pracownika i do świadczenia na jego rzecz wynagrodzenia.
 
Tym samym należy przyjąć, iż umowa o pracę ma zatem charakter wzajemny, gdyż obie jej strony są wobec siebie uprawnione i zobowiązane zarazem. Umowa o pracę jest zawsze umową starannego działania, a nie umową rezultatu.
 
Rodzaje umów o pracę
 
Umowa na okres próbny. Przede wszystkim należy wskazać, iż przesłanką zawierania umów na okres próbny powinno być sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania pracy określonego rodzaju. Obowiązujące przepisy precyzują więc jednoznacznie cel umowy na okres próbny. Oczywiście cele zawierania umowy na okres próbny mogą wykraczać poza te przesłanki. Może tu bowiem chodzić także o sprawdzenie przez samego pracownika, czy warunki i specyfika pracy danego rodzaju mu odpowiada. Oczywiście umowa na okres próbny nie ma charakteru obligatoryjnego, a o tym, czy zostanie w danym przypadku wykorzystana, decydują same strony stosunku pracy.
 
Umowa na czas określony. Cechą charakterystyczną umowy o pracę na czas określony jest to, że zawiera się ją – co do zasady – na pewien z góry znany i określony okres. Umowy te, rozwiązują się z nadejściem określonego terminu. Termin ten można wyznaczyć bądź za pomocą daty kalendarzowej, bądź wskazania jakiegoś okresu czasu. Umowy na czas określony trwają zatem do nadejścia oznaczonego terminu,
 
Określając terminowe stosunki pracy nawiązane na podstawie umowy na czas określony, należy wskazać na pewne odmienności w porównaniu do umów zawieranych na czas nieokreślony. Umowy te bowiem rozwiązują się z nadejściem oznaczonego terminu. Przedmiotowy skutek następuje samoczynnie, bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych, w szczególności bez składania oświadczeń o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy. Niezależnie od powyższego, ustawodawca stwarza możliwości rozwiązywania tych umów przed nadejściem oznaczonego terminu. Zatem umowy zawarte na czas określony mogą być wypowiedziane wcześniej z zachowaniem kodeksowych okresów wypowiedzenia. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy na czas określony nie wymaga wskazania przyczyny uzasadniającej ani też zachowania trybu konsultacji z zakładową organizacją związkową. Umowy zawarte na czas określony mogą być przed ich zakończeniem rozwiązane także na zasadach ogólnych bez wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.
 
Umowa na czas nieokreślony. Cechą charakterystyczną umowy zawartej na czas nieokreślony jest zamiar stron, zgodnie z którym strony powołują do życia stosunek pracy bez wskazania z góry czasu jego trwania. Nawiązany na podstawie umowy stosunek pracy trwa zatem do czasu jej rozwiązania przez jedną lub obie strony albo do czasu wygaśnięcia. Wobec czego zawarte w kodeksie pracy mechanizmy mają za zadanie wzmacniać stabilność zatrudnienia bezterminowego. Należy również podkreślić, iż przepisy prawa nie stwarzają więc ograniczeń w stosowaniu tego rodzaju umów. Można zatem zawierać umowy na czas nieokreślony we wszystkich przypadkach, w których ma być wykonywana praca podporządkowana, a z przepisów szczególnych nie wynika właściwość innej podstawy.
 
 
Rozwiązanie umowy o pracę
 
Przede wszystkim należy wskazać, iżustanie umowy o pracę, może polegać na jej rozwiązaniu lub też wygaśnięciu.
 
Rozwiązanie umowy następuje wskutek jedno- lub dwustronnych czynności prawnych, natomiast wygaśnięcie polega na automatycznym jej ustaniu wskutek wystąpienia zdarzeń przewidzianych w obowiązujących przepisach. Natomiast dwustronną czynnością prawną jest porozumienie stron, a także upływ czasu, na który umowa została zawarta.
 
Jednostronnymi czynnościami prawnymi zmierzającymi do zakończenia umowy o pracę są jej rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie bez wypowiedzenia, a także rozwiązanie umowy za kilkudniowym uprzedzeniem w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.Podkreślić należy, iż zawarte w kodeksie pracy wyliczenie sposobów ustania stosunku pracy jest enumeratywne. Umowa ani układ zbiorowy nie mogą zawierać innych możliwości ustania stosunku pracy.
 
 
Wobec powyższego rozwiązanie umowy o pracę następuje:
 
 • na mocy porozumienia stron;
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
 • z upływem czasu, na który była zawarta.
 
 
Kto może wypowiedzieć umowę o pracę:
 
 • każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.
 • rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.
 
 
Okres wypowiedzenia pracy zawartej na okres próbny:
 
 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
 
 
Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, określony:
 
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
 
 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Adwokat Prawo Pracy Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form