Alimenty adwokat Rzeszów


ALIMENTY


 

Co to są alimenty?

Alimenty są to regularne, obligatoryjne świadczenia najczęściej na rzecz członków rodziny, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Niniejsze wynika wprost z definicji pojęcia alimentów zawartego w art. 128 kodeksu rodzinnego i nieletnich. Najczęściej spotykanymi świadczeniami alimentacyjnymi są świadczenia przysługujący uprawnionym, którymi są osoby małoletnie dzieci zobowiązanych.

 

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Do świadczeń alimentacyjnych obowiązani są krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, przy czym krewni bliższego rzędu są zobowiązani przed krewnymi dalszego rzędu. Obowiązek alimentacyjny jednego małżonka wobec drugiego po rozwiązaniu czy unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek krewnych tego drugiego małżonka. Z kolei od świadczeń alimentacyjnych dla rodzeństwa zobowiązany może się uchylić, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.

 

Jak uzyskać alimenty?

 

W praktyce zasądzanie alimentów przede wszystkim na dziecko ma miejsce w przypadku rozwodu stron mających małoletnie dzieci lub też w oddzielnym powództwie o zasądzenie / podwyższenie alimentów. Poprzez ponoszenie kosztów utrzymania i wychowania małoletniego rozumieć należy właśnie żądanie alimentacyjne.

Prawidłowo sformułowane żądanie o zasądzenie alimentów powinno wskazywać obliczoną kwotę miesięczną żądaną na rzecz uprawnionego. Ponadto winien być wskazany termin uiszczania świadczenia, jego sposób oraz sformułowane odpowiednie wnioski dowodowe. W wielu przypadkach uzasadnione jest sformułowanie wniosku o zabezpieczenie roszczenia o alimenty, co w przypadku uwzględnienia wniosku skutkuje ich wypłacaniem już w czasie toczącego się postępowania sądowego. W przeciwieństwie do ogólnych zasad zabezpieczenia nie trzeba jednak uprawdopodabniać, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub utrudni wykonanie przyszłego orzeczenia. Wystarczy uprawdopodobnić istnienie roszczenia, co wynika z samego faktu posiadania np. wspólnego dziecka, na które łożyć powinni oboje rodzice.


Rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Prowadzenie spraw o alimenty Kancelaria Rzeszów

Oczywiście oprócz roszczenia o zasądzenie alimentów, możliwe jest żądanie np. zmiany obowiązku alimentacyjnego, jego uchylenie. Inną podstawą do żądania o charakterze alimentacyjnym w sporach ze stosunków rodzinnych stanowi art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Żądanie oparte na wskazanym przepisie charakteryzuje się między innymi tym, iż przy ustalaniu wysokości świadczenia sąd bierze pod uwagę nie tylko usprawiedliwione potrzeby małżonka lub dzieci, lecz całej rodziny. Jest to jednak obowiązek trwający do chwili zakończenia istniejącego małżeństwa.

 

Wysokość alimentów, jak ustalić wysokość alimentów?

 

Wysokość alimentów zależy zawsze od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do ich otrzymania oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Należy w tym miejscu mieć na uwadze, iż zgodnie z obowiązującą zasadą równej stopy życiowej dzieci i rodziców — poziom życia dzieci powinien odpowiadać poziomowi życia rodziców. Usprawiedliwione potrzeby to te, które znajdują uzasadnienie w danym przypadku, mają charakter potrzeb teraźniejszych, co oznacza, że nie zalicza się do nich takich potrzeb, które według przewidywań dopiero mogą nastąpić w przyszłości.

Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej, to nie tylko faktycznie uzyskiwane dochody, ale również te dochody, które osoba obowiązana mogłaby i powinna uzyskiwać, przy odpowiedniej staranności oraz przestrzeganiu zasady prawidłowej gospodarki, stosownie do swoich sił zdrowotnych i umysłowych, posiadanego wykształcenia.

 

Koszty sądowe w sprawach o alimenty

Podkreślić należy, iż w sprawach o alimenty ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje zwolnienia podmiotowe. Zgodnie z art. 96 powyższej ustawy brak jest obowiązku uiszczenia kosztów sądowych dla strony dochodzącej roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów.

 

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń

 


Egzekucja alimentów Adwokat Rzeszów, Podwyższenie alimentów Kancelaria Rzeszów, Obrona przed alimentami Adwokat Rzeszów

 

 

 

 

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form