Odszkodowania za Błędy Medyczne


BŁĘDY MEDYCZNE


 

Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z zaistnieniem błędu medycznego.Reprezentacja osoby poszkodowanej obejmuje prowadzenie sprawy:

 • przed komisją ds. orzekania o zdarzenia medycznych,
 • na etapie sądowym.

Dochodzenie roszczeń obejmuje żądania zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę, odszkodowanie za koszty leczenia, rentę, opiekę osób trzecich, które są skutkiem błędu medycznego podmiotu leczniczego.


Prowadzony proces leczenia, hospitalizacji może prowadzić zaistnienia błędów, które skutkują pogorszeniem się stanu zdrowia, koniecznością podjęcia dodatkowego leczenia, a nawet w skrajnych przypadkach śmiercią. Za szeroko rozumiany błąd medyczny uznawane jest postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej.

Błędem medycznym skutkującym powstaniem odpowiedzialności cywilnej danego podmiotu jest w szczególności:

 • zaniechania, błędy w diagnostyce,
 • błędy i zaniechania w prowadzonym leczeniu, zabiegach operacyjnych
 • błędy w diagnozie,
 • nieprawidłowe leczenie.

Z tytułu zaistnienia zdarzenia medycznego, które było wynikiem błędu, zaniechania podmiotu leczniczego, przysługują roszczenia:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zwrot kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji,
 • koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie, w tym osoby najbliższe,
 • koszty dojazdów do placówek medycznych,
 • koszty związane z utratą dochodów,
 • rentę miesięczną z tytułu utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej, lub ze zwiększeniem się potrzeb, lub zmniejszeniem widoków na przyszłość.

 

Dochodzenie Odszkodowań za Błąd Lekarza

 

W przypadku błędów skutkujących śmiercią przysługują osobom najbliższym roszczenia:

 

 • zwrot poniesionych kosztów leczenia – w sytuacji ostatecznego podjęcia leczenia z uwagi powstałej krzywdy,
 • zwrot kosztów pogrzebu, do którego można zaliczyć zwrot kosztów zakupu iwystawienie nagrobka, zwrot kosztów zakupu odzieży żałobnej, wieńców pogrzebowych, zwrot kosztów organizacji poczęstunku dla wszystkich żałobników.
 • pojedyncze odszkodowanie, jeśli w następstwie śmierci osoby wystąpiło znaczące pogorszenie się sytuacji życiowej osób najbliższych z rodziny,
 • renta, przeznaczona dla osób względem których ciążył obowiązek alimentacyjny, która jest obliczana stosownie do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego na czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. To świadczenie należne przede wszystkim osobom, które były na utrzymaniu osoby zmarłej, np. małoletnie dzieci, małżonek. Świadczenie przysługuje niezależnie od świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Odszkodowanie za Błąd w Sztuce Lekarskiej, Odszkodowanie za błąd lekarza Kancelaria

 

Kancelaria prawna Rzeszów oferuje kompleksową usługę prawną związane z dochodzeniem roszczeń powstałych w wyniku błędów medycznych, która obejmuje w szczególności analizę dokumentacji leczenia, ocenę zasadności oraz wysokości roszczeń, ewentualne konsultacje z lekarzami odpowiednich specjalizacji, reprezentację poszkodowanego pacjenta przed podmiotem leczniczym, wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w postępowaniu sądowym.


Usługi prawne świadczone są na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, miast Przemyśla, Rzeszowa, Jarosławia, Przeworska, Krosna.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria Odszkodowania w Rzeszowie, odszkodowanie za błąd lekarza Rzeszów, Jarosław, Przemyśl

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form