Odszkodowanie za Wypadek Śmiertelny


WYPADKI ŚMIERTELNE


 

Roszczenia związane z zadośćuczynieniem po śmierci osoby bliskiej, odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej, które są związane z obrażeniami ciała doznanymi w wypadkach.

Wypadek komunikacyjny niestety często jest przyczyną śmierci jego uczestników. Nagły skutek zdarzenia, przedwczesna, niespodziewana śmierć, stanowi źródło niezwykle bolesnych i trudnych przeżyć dla osób najbliższych. Obowiązujące przepisy prawne dają możliwość dochodzenie świadczenia w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby najbliższe dla zmarłego. W przypadku wypadków drogowych uzasadnionym jest zgłoszenie roszczeń bezpośrednio wobec ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych ( OC ). Zakład ubezpieczeń w ramach zawartej obowiązkowej umowy ubezpieczenia ponosi bowiem gwarancyjną odpowiedzialność cywilną za działania uczestnika wypadku, który został uznany odpowiedzialnym za jego spowodowanie. Jednym z podstawowych roszczeń jakie przysługują osobom najbliższym zmarłego jest dochodzenie zadośćuczynienia po śmierciw szczególności rodziców -mamy, taty, brata, dziecka, dziadków, 

 

Odszkodowania za wypadki ze Skutkiem Śmiertelnym 

 

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego zadaniem jest rekompensata za krzywdę, doznaną w wyniku śmierci bliskiej osoby. Świadczenie uwzględnia przede wszystkim:

  • ból, cierpienie po śmierci osoby bliskiej,
  • poczucie usamotnienia, utraty osoby bliskiej,
  • utratę prawa do życia pełnejrodzinie,
  • problemy psychiczne, które są wynikiem doznanej krzywdy,

Odpowiednia wysokość zadośćuczynienia jest w dużym zakresie zależna od stopnia relacji osoby ubiegającej się o roszczenie, a osobą zmarłąich wzajemnych więzi, nasilenia cierpień po śmierci osoby bliskiej.Najczęściej wysokość zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskie, która jest należna dla osoby bliskiej, wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Roszczenie o zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej przysługuje przede wszystkim najbliższym krewnym zmarłego: rodzicom, rodzeństwu, dzieciom, dziadkom, ale również innym osobom, których łączyła bliska więź ze zmarłą osobą. 

Termin dochodzenia roszczeń związanych ze śmiercią bliskiej osoby może wynosić do20 lat od zdarzenia.Zgodnie bowiem z art.. 442¹ § 2k.c. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobieobowiązanej do jej naprawienia. 

Należy także podkreślić, że w przypadku osoby małoletniej możliwość dochodzenia roszczeń nie może być krótsza, niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności. Niniejsze wynika z art. 442¹ § 2k.c., zgodnie z którym – przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności. 

Powyższe terminy dochodzenia roszczenia o zadośćuczynienia mają istotne znaczenie zarówno w przypadku czasu w którym możliwym jest zgłoszenie takich roszczeń, ale również w sytuacji dochodzenia wyższego zadośćuczynienia gdy sprawa była już zgłoszona i zakończyła się dobrowolną wypłatą świadczenia przez ubezpieczyciela, a nie było jeszczeprowadzone w sprawie postępowanie sądowe. Kancelaria prawna Przemyśl dokonuje również analizy wypłaconych uprzednio świadczeń przez zakład ubezpieczeń, w celu określenia możliwości wystąpienia z dodatkowymi uzupełniającymi oraz wyższymi od przyznanych roszczeniami. Należy podkreślić, iż roszczenie o zadośćuczynienie nie jest jedynym, które przysługuje osobie bliskiej.

 

Zadośćuczynienie po Śmierci Bliskiej Osoby

 

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela po śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym.

W pierwszej kolejności pojawia się pytanie jak zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy z tytułu umowy OC roszczeń po wypadku ? Jak ustalić ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia?


Zgłoszenie powyższych roszczeń oraz ich dalsze dochodzenie wymaga przede wszystkim określenia podmiotu ubezpieczającego sprawcę zdarzenia, przygotowania odpowiedniej dokumentacji określającej stan faktyczny, wykazującej zasadność żądanych kwot oraz formułowanie odpowiedniej argumentacji. Niejednokrotnie skuteczność uzyskania powyższych świadczeń wymaga dokonania ustaleń w zakresie odpowiedzialności sprawcy zdarzenia, w tym dokonywania czynności w toczącym się niezależnie postępowaniu karnym. 


Również bardzo często, także w sprawach, w których odpowiedzialność sprawcy wypadku nie jest kwestionowana i dokonywana jest dobrowolna wypłata świadczenia przez ubezpieczyciela wysokośćnależnej kwoty na rzecz osoby bliskiej jest zaniżona. Wobec czego, jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela? W takim przypadku należy złożyć do ubezpieczyciela przed którym toczy się likwidacja szkodyodwołanie, przedstawiając w uzasadnionych przepadkach kolejne dowody, po którym zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zajęcia ostatecznego stanowiska oraz wskazania argumentacji na jego poparcie. Często jednak kwoty wypłacane na etapie prowadzonego postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczyciela są w sposób nieuzasadniony zaniżone, nie odpowiadają rzeczywiście doznanej krzywdzie przez osobę bliską poszkodowanemu. 

 

Dochodzenie Odszkodowania od Sprawcy Wypadku

Roszczenia za Wypadki Śmiertelne

 

Dlatego też, w celu otrzymania odpowiednich kwot z tytułu dochodzonych świadczeń, jak również uwzględnienia wszelkich roszczeń, których wypłata została nieuwzględniona przez ubezpieczycielana etapie postępowania likwidacyjnego uzasadnionym jest ich dochodzenie na etapie postępowania sądowego.

Kancelaria prawna Rzeszów świadczy profesjonalne usługi prawne na każdym etapie dochodzenia roszczeń od momentu zgłoszenia szkody, odwołania, postępowania sądowego, jak również w zakresie reprezentowania osób poszkodowanych w toczącym się postępowaniu karnym. Usługi prawne świadczone są na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, miast Przemyśla, Rzeszowa, Jarosławia, Przeworska, Krosna.

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


 

Kancelaria Prawna w Rzeszowie

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form