Odszkodowania za Szkody Osobowe Kancelaria


SZKODY OSOBOWE


 

Kancelaria adwokacka z Rzeszowa zapewnia usługi prawne z zakresu dochodzeń roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnejposiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) sprawcy zdarzenia w wypadku samochodowym w zakresie:

 • zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę,
 • odszkodowanie za koszty leczenia,
 • rentę,
 • odszkodowania za utracone korzyści,
 • opiekę osób trzecich, które są związane z obrażeniami ciała doznanymi w wypadkach drogowych. 

Wypadki komunikacyjne i związane z nimi zdarzenia drogowe, kolizje, potrącenia stanowią w przeważającej części przyczynę różnych typów wypadków związanymi z krzywdą powstałą w wyniku doznanych obrażeń ciała.

Najbardziej efektywnym krokiem po zaistnieniu danego wypadku jest zgłoszenie roszczeń związanych z krzywdą wynikającą z doznanymi obrażeniami ciała, do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia na podstawie zawartej umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych (OC sprawcy). Zgłoszenie winno obejmować odpowiednie roszczenia, ich wysokość, jak również zawierać kompleksową dokumentację, pozwalającą firmie ubezpieczeniowej na analizę pełnego wymiaru krzywdy i tym samym przyznanie w odpowiedniej wysokości i rodzaju świadczeń.

 

Odszkodowania z OC za Szkody Osobowe

 

Kancelaria prawna Rzeszów oferuje pełną usługę prawną związaną z reprezentacją osób poszkodowanych w postępowaniu likwidacyjnym od momentu zgłoszenia szkody do wydania ostatecznego stanowiska przez ubezpieczyciela.

Należy wskazać, iż osobą poszkodowaną w wypadku, która może domagać się kompensaty za doznaną krzywdy oraz innych świadczeń odszkodowawczych jest także między innymi kierowca, który sam poprzez swoje zachowanie przyczynił się do zaistnienia zdarzenia, jak również pasażer pojazdu, niezależnie od winy kierującego.

Przyznawanie świadczeń w zakresie zadośćuczynienia, odszkodowania, świadczeń rentowych oparte jest na przepisach kodeksu cywilnego. Zadośćuczynienie za powstałą krzywdę musi być odpowiednie, uwzględniać wszystkie ujemne skutki wypadku i jego wpływu na zdrowie oraz dalsze życie osoby poszkodowanej. Wobec czego istotne jest, aby w sposób właściwy określić rodzaj roszczeń ich wysokość.

 

Dochodzenie Roszczeń po Wypadku Rzeszów

Kompleksowa likwidacja szkody osobowej, winna obejmować całość świadczeń zarówno za doznaną krzywdę, jak i również poniesione koszty leczenia, rentę na przyszłość, uwzględniając przede wszystkim:

 

 • obrażenia ciała, w postaci stłuczeń, ran, skręceń, złamania, zwichnięć
 • utrzymujące się negatywne skutki wypadku – przede wszystkim dolegliwości bólowe, ograniczenia w życiu codziennym, samodzielności w wykonywaniu różnych czynności,
 • poniesione koszty leczenia, w tym leków, opatrunków, wyrobów medycznych,
 • koszty opieki, sprawowanej również przez osoby najbliższe,
 • koszty poniesione w związku z wizytami lekarskimi,
 • koszty dojazdu poszkodowanego do placówek medycznych, rehabilitacyjnych, jak również koszty dojazdu najbliższych do osoby poszkodowanej,
 • stratę majątkową – w postaci zniszczonego i traconego w wyniku danego zdarzenia mienia, utratę dochodów związane z brakiem możliwości świadczenia pracy, osiąganie pomniejszonych dochodów,
 • rentę miesięczną z tytułu utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej, lub ze zwiększeniem się potrzeb, lub zmniejszeniem widoków na przyszłość poszkodowanego.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń, obsługi roszczeń wypadkowych w tym na rzecz ubezpieczycieli powoduje, iż Kancelaria adwokacka podejmuje czynności prawne również w sytuacjach trudnych, spornych, w szczególności, gdy ubezpieczyciel odmawia przyznania świadczeń co do zasady, kwestionuje swoją odpowiedzialność gwarancyjną, przyjmuje zbyto wysoki stopień, przyczynienia poszkodowanego.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria Prawna Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń
ul. Zagłoby 11/13, 35-304 Rzeszów

tel. 696 963 490
kancelaria@kancelariamozdrzen.pl

NIP: 795-245-02-86, REGON: 181014450

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A.:
38 1050 1546 1000 0091 4195 0353

Celem złożenia zapytania, zlecenia, wstępnej wyceny sprawy,bądź umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Kancelaria oferuje możliwość umówienia spotkania również w soboty oraz poza miastem siedziby Kancelarii po wcześniejszych uzgodnieniach.

  

Contact Form