Zadośćuczynienie za śmierć partnera


ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ PARTNERA


 

Śmierć partnera, konkubenta – osoby z którą był tworzony bliski związek, pomimo, iż w chwili wypadku osoba poszkodowana nie należała formalnie do rodziny roszczącego, to przy spełnieniu odpowiednich przesłanek może prowadzić do zasadności skutecznego roszczenia wobec podmiotu odpowiedzialnego, zakładu ubezpieczeń o zapłatę zadośćuczynienia.

 

Odpowiadając na pytanie- czy za śmierć partnera w zawinionym zdarzeniu należy się zadośćuczynienie lub inne świadczenia odszkodowawcze  w pierwszej kolejności wątpliwości budzi wykładnia językowa art. 446 § 4 KC. Zgodnie przywołanym przepisem sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Prawidłowa wykładnia powyższego przepisu wymaga uwzględnienia, iż przyznanie zadośćuczynienia członkowi najbliższej rodziny zmarłego wskutek czynu niedozwolonego nie jest zależne od pogorszenia się sytuacji materialnej tej osoby i poniesienia przez nią szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej przez nią krzywdy.

KOGO ZALICZAMY DO NAJBLIŻSZCZEGO CZŁONKA RODZINY

Pojęcie najbliższych członków rodziny, jakim posłużył się ustawodawca w art. 446 § 4 KC (jak również w § 3 tego artykułu) ujmowane jest w judykaturze i piśmiennictwie szeroko. Obejmuje nie tylko rodziców i dzieci, ale też inne osoby, które z uwagi na konkretny układ stosunków faktycznych pozostawały w relacjach szczególnej bliskości, niezależnie od formalnej kolejności pokrewieństwa wynikającej z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast aby ustalić, czy występujący o zadośćuczynienia jest najbliższym członkiem rodziny nieżyjącego sąd powinien sprawdzić, czy istniała dostatecznie mocna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym roszczenia a zmarłym.

CZY PARTNER / KONKUBET/ NARZECZONY  ZALICZANY JEST DO NAJBLIŻSZEJ RODZINY?

Celem odpowiedzi na powyższe zagadnienie, należy wskazać na wypracowane w tym zakresie orzecznictwo sądów.

Zagadnienie, czy partner powinien być zaliczany jako osoba zaliczana do najbliższej rodziny (w myśl art. 446 k.c.) było rozstrzygane między innymi przez Sąd Apelacyjny w Łodzi - I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 2016-02-25, sygn. akt I ACa 1276/15.

W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku Sad wskazał, iż -„Najbliższym członkiem rodziny – w zależności od sytuacji – niekoniecznie musi być najbliższy krewny. Za najbliższego członka rodziny uznaje się bowiem nie tylko matkę, ojca, rodzeństwo i dzieci, ale także macochę, ojczyma, rodzeństwo przyrodnie oraz partnera pozostającego ze zmarłym w związku nieformalnym (konkubinacie).

Do osób bliskich należą więc nie tylko krewni, ale też inne osoby niepołączone ze zmarłym więzami rodzinnymi, o ile istnieje między nimi stosunek bliskości. Decydujące znaczenie mają nie więzy prawne a faktyczne. Istotny w tym względzie jest indywidualnie oceniany stopień cierpienia psychicznego, stopień krzywdy wynikający z utraty pomocy i opieki osoby bliskiej, uczucia osamotnienia, bezsilności wobec trudności życiowych, stopień zażyłości, bliskości i wspólności, jakie zachodziły pomiędzy zmarłym a osobą najbliższą.

Natomiast, prawidłowe określenia kwoty roszczenia z tytułu zadośćuczynienia wymaga uwzględnienia wielu przesłanek oraz okoliczności sprawy w szczególności, iż jak zostało wyżej wskazane brak jest limitów ograniczających wysokość kwoty. Natomiast z całą pewnością jako podstawę należy uwzględnić kwoty zasądzane za śmierć małżonka.

Należy jednocześnie pamiętać, iż żądanie zapłaty zadośćuczynienia nie jest jedynym roszczeniem jakiego można domagać się po śmierci męża, czy też żony. Należy mieć na względzie, iż w zależności od sytuacji, możliwe są dodatkowe roszczenia związane z odszkodowaniem, czy też rentą na rzecz małżonka. Niemniej jednak, w tym przypadku kryteria do określenia prawidłowej wysokości dodatkowych roszczeń są już w większym stopniu określone przez obowiązujące przepisy prawa.

Podobne stanowisko wynika również z orzeczeń innych Sadów:

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 2014-06-27, sygn. akt  V CSK 445/13 sąd między innymi uznał, iż :„Pojęcie najbliższych członków rodziny, jakim posłużył się ustawodawca w art. 446 § 4 KC ujmowane jest w judykaturze i piśmiennictwie szeroko. Obejmuje nie tylko rodziców i dzieci, ale też inne osoby, które z uwagi na konkretny układ stosunków faktycznych pozostawały w relacjach szczególnej bliskości, niezależnie od formalnej kolejności pokrewieństwa wynikającej z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Aby więc ustalić, czy występujący o zadośćuczynienia jest najbliższym członkiem rodziny nieżyjącego sąd powinien sprawdzić, czy istniała dostatecznie mocna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym roszczenia a zmarłym.”

Podobnie uznał Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny, który w wyroku z dnia 04.10.2018 r.,  w sprawie o sygn.. akt V ACa 697/17 podniósł, : „(…) krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia z art. 446 § 4 KC jest taki sam jak w art. 446 § 3 KC, a do „najbliższych członków rodziny” należy zaliczyć wyłącznie członków rodziny zmarłego, przy czym muszą być to najbliżsi członkowie tej rodziny. Jest to węższy krąg podmiotów niż osoby bliskie, bo ograniczony do członków rodziny, której jednak nie należy definiować wyłącznie za pomocą kryterium relacji małżeńskich i pokrewieństwa. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że do uprawnionych należy zaliczyć małżonka i dzieci zmarłego, innych krewnych, powinowatych, ale także osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi (np. konkubent, jego dziecko), jeżeli zmarły utrzymywał z nimi stosunki rodzinne, pozostając faktycznie w szczególnej bliskości powodowanej bardzo silną więzią uczuciową. Konkretyzacja, kto jest w danym wypadku najbliższym członkiem rodziny, należy do sądu”.


Wobec powyższego, co do zasady osoba, która nie była związana formalnymi więzami małżeństwa w myśl art. 446 k.c. może dochodzić zadośćuczynienia po śmierci swojego partnera, konkubenta.


 

Jak określić wysokość zadośćuczynienia po śmierci partnera ?

Przede wszystkim należy wskazać na przesłanki mające istotny wpływ na wysokość zadośćuczynienia:

  • ból, cierpienie po śmierci osoby bliskiej,
  • poczucie usamotnienia, utraty osoby bliskiej,
  • utratę prawa do życia pełnej  rodzinie,
  • problemy psychiczne, które są wynikiem doznanej krzywdy,

Odpowiednia wysokość zadośćuczynienia jest w dużym zakresie zależna od stopnia relacji osoby ubiegającej się o roszczenie, a osobą zmarłą ich wzajemnych więzi, nasilenia cierpień po śmierci osoby bliskiej. Oczywiście w sytuacji, gdy doszło do śmierci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym, należy przyjąć, iż więzi, wzajemne relacje osobiste synowej, zięcia mogą być określone w różny sposób w zależności od danych okoliczności.  Okoliczności wzajemnych relacji, bliskości więzi niewątpliwie wpływają na wysokość zadośćuczynienia.

 

Wysokie Zadośćuczynienie za śmierć w wypadku

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie

 

Ponadto niewątpliwie na wysokość zadośćuczynienia będą miały wpływ takie okoliczności jak wiek poszkodowanego, wiek roszczącego, sytuacja osobista, rodzinna, wspólne zamieszkiwanie.

Prawidłowe określenia kwoty roszczenia z tytułu zadośćuczynienia wymaga uwzględnienia wielu przesłanek oraz okoliczności sprawy w szczególności, iż jak zostało wyżej wskazane brak jest limitów ograniczających wysokość kwoty.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń

 


Kancelaria prowadzi w sposób kompleksowo sprawy w zakresie roszczeń powypadkowych zarówno przed Zakładem Ubezpieczeń jak również na etapie sądowym. Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym, rolnym przeciwko Zakładom Ubezpieczeniowym, Towarzystwom Ubezpieczeniowym, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Kancelaria prowadzi sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie na terenie całego kraju, z uwzględnieniem województwa lubelskiego, świętokrzyskiego oraz województwa podkarpackiego w szczególności na terenie miasta: Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sanok, Lesko, Mielec.


Kancelaria Adwokacka Rzeszów, Dochodzenie odszkodowań po wypadku śmiertelnym Kancelaria, Dochodzenie roszczeń po śmierci partnera, konkubenta, teścia, teściowej, synowej, Kancelaria Rzeszów, zadośćuczynienie po śmierci partnera, zadośćuczynienie po śmierci, jakie zadośćuczynienie po śmierci partnera, czy należy się zadośćuczynienie po śmierci partnera, dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci w wypadku komunikacyjnym Przemyśl, Rzeszów, Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Jasło, Sanok, Krosno, Lublin, Kielce, Tarnów, wysokie zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, zadośćuczynienie po śmierci brata, mamy, taty, partnera, konkubenta Kancelaria, dochodzenie zadośćuczynienia z OC sprawcy, Zadośćuczynienie od PZU, Zadośćuczynienie od Warty, Zadośćuczynienie od Ergo Hestii, Zadośćuczynienie od Aviva, Zadośćuczynienie od AXA,  Zadośćuczynienie od UFG.

 

 

Contact Form