Zadośćuczynienie za wypadek

Jaka jest wysokość należnego zadośćuczynienia za wypadek?


 

W przypadku podjęcia decyzji o dochodzeniu roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy wypadku lub od ubezpieczyciela w związku z zawartą umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( OC sprawcy) pojawiają się uzasadnione pytania :

- Jak określić wysokość zadośćuczynienia?

- Jakie zadośćuczynienie należy się za doznane obrażenia?

- Jak prawidłowo określić wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?

Oczywiście określenie odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia winno zostać dokonane na podstawie całokształtu okoliczności związanych ze zdarzeniem, jego skutkami, powstałymi cierpieniami psychicznymi, fizycznymi.  

Należy jednak wskazać przesłanki, które stanowią podstawę określenia, w dalszej kolejności w sprawach toczących się przed Sądem, możliwego zasądzenia odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia.

Jak wyliczyć zadośćuczynienie za wypadek

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia

Brak jest jednoznacznych kryteriów, pozwalających w prosty sposób przeliczenie doznanej krzywdy na wysokość zadośćuczynienia. Kwota zadośćuczynienia przede wszystkim ma na celu wynagrodzenie osobie poszkodowanej cierpień fizycznych i psychicznych, jednocześnie nie będąc wartością nadmiernie określoną w stosunku do doznanej krzywdy.

Wobec czego, wskazanie dochodzonej „odpowiedniej sumy” zadośćuczynienia należy do oceny indywidualnej danego przypadku w odniesieniu do konkretnej osoby poszkodowanej, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy. 

Określając rozmiar oraz zakres doznanej krzywdy w wypadku uwzględnia się przede wszystkim:

  • charakter, rodzaj, intensywność czas odczuwanych cierpień fizycznych i psychicznych, długotrwałość leczenia, ocena następstw doznanych urazów,
  • nieodwracalność skutków wypadku – brak powrotu do zdrowia,
  • rokowania co do stanu zdrowia na przyszłość,
  • powstałe ograniczenia w prowadzonym życiu zarówno w aspekcie społecznym, rodzinnym, zawodowym, jakie mogą się ujawnić po wypadku,
  • utratę perspektyw na przyszłość w tym utratę możliwości wykonywania zawodu jak w czasie przed wypadkiem,
  • wszelkie negatywne konsekwencje psychiczne, które pojawiają się w czasie leczenia, jak również w dalszym okresie powrotu do zdrowia,
  • wiek osoby poszkodowanej,
  • procentowy stopień uszczerbku na zdrowiu, wysokość ustalonego procentowego uszczerbku na zdrowiu, w tym  czy jest to stopień trwały, czy też długotrwały,
  • pogorszenie sytuacji życiowej – zmiana w stosunku do stanu jaki istniał przed wypadkiem.

 

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu Rzeszów

Kancelaria adwokacka Rzeszów

Należy  podkreślić, iż w sposób błędny często wskazywany jest procentowy uszczerbek na zdrowiu jako prosty przelicznik kwoty zadośćuczynienia. Wartość procentowego uszczerbku na zdrowiu nie stanowi samoistnej podstawy określenia kwoty zadośćuczynienia.  Wysokość procentowego uszczerbku ustalonego przez biegłych lekarzy uzupełniająco wskazuje na charakter urazów,  w tym czy mają one wymiar trwały, długotrwały, co niewątpliwie stanowi element pomocniczy określający wymiar doznanej krzywdy.  Zgodnie z art. 445 § 1 k.c. „sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Jak zatem wynika wprost ze wskazanego przepisu podstawą roszczenia nie stanowi wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu, ale doznana krzywda zarówno pod względem psychicznym, jak też fizycznym, która jest ustalana na podstawie wielu, wymienionych powyżej przesłanek. Dlatego też,  procentowy uszczerbek na zdrowiu, stanowi ważną, ale nie główną przesłankę do określenia wysokości należnego zadośćuczynienia. 

Podkreślenia wymaga, iż sprawy o zapłatę zadośćuczynienia dotyczą podlegającego ochronie prawnej dobra w postaci zdrowia, które stanowi szczególnie wysoką wartość. Zatem ostateczna kwota zadośćuczynienia nie może prowadzić do nieuzasadnionej deprecjacji tego dobra, tj. zostać określona, czy też zasądzona w zaniżonej wartości. Jednocześnie prawidłowo określona „odpowiednia” suma zadośćuczynienia musi odpowiadać doznanej krzywdzie, tym samym nie być określona w sposób nadmierny.


Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Należy mieć na uwadze, iż ewentualne istotne zawyżenie roszczenia o zadośćuczynienie, które jest niewspółmierne do doznanej krzywdy,  może mieć negatywne konsekwencje procesowe, przede wszystkim w zakresie możliwego obarczenia poszkodowanego kosztami procesu, co do części oddalonego roszczenia.


Adwokat Rzeszów, zadośćuczynienie za wypadek, zadośćuczynienie za złamaną nogę

 

Contact Form