Utrata wartości handlowej pojazdu po wypadku


UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU


Obowiązek zakładu ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkody z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oprócz odszkodowania obejmującego uzasadnione koszty naprawy pojazdu może obejmować również utratę wartości handlowej pojazdu, który uległ uszkodzeniu.

 

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do podejmowania działań respektujących zasadę pełnego odszkodowania, określoną w art. 361 § 2 kodeksu cywilnego przy zastrzeżeniu, że odszkodowanie powinno objąć wyłącznie zwykłe, regularne następstwa działania lub zaniechania, które doprowadziły do powstania szkody.

Kosztorysy powypadkowe Kancelaria Rzeszów

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że w przypadku zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów dotyczącego utraty wartości handlowej pojazdu w wyniku wypadku zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do rozpatrzenia takiego roszczenia oraz jego uwzględnienia, gdy w konkretnym przypadku utrata wartości handlowej pojazdu faktycznie miała miejsce.

CO TO JEST UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU

Należy wskazać, że możliwość wystąpienia w pojeździe powypadkowym uszkodzeń ukrytych spowodowanych wypadkiem których stwierdzenie w momencie zbywania pojazdu nie jest możliwe, prowadzi do obniżenia rynkowej wartości pojazdu w związku z wypadkiem i tym samym stanowi dla poszkodowanego szkodę.

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU

 Powyższe oznacza, że poszkodowanemu – pomimo prawidłowego dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu – należy się w przypadku zgłoszenia przez niego roszczenia, odszkodowanie w postaci kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością pojazdu istniejącą przed powstaniem w nim szkody w wyniku wypadku a jego wartością po dokonaniu naprawy.

Wartość odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej – niezależnie od stosowanych w tym zakresie specjalistycznych programów – powinna zostać oparta na rzeczywistych i obiektywnych kryteriach uwzględniających okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności powinna uwzględniać średnie ceny rynkowe odnoszące się do pojazdów porównywalnych w stosunku do pojazdu objętego analizą pod kątem oceny utraty wartości handlowej.

Mając na uwadze obowiązek respektowania przez zakład ubezpieczeń zasady pełnego odszkodowania zakład ubezpieczeń powinien informować poszkodowanego, po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie, o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Informacja taka powinna zostać przekazana poszkodowanemu za pośrednictwem arkusza zgłoszenia szkody, na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń lub w inny sposób.

Podkreślenia wymaga fakt, iż nawet w przypadku prawidłowo wykonanej naprawy powypadkowej, pojazd ze względu na fakt udziału w kolizji traci na wartości.

Należy mieć na uwadze, że ocena zasadności roszczenia w tym zakresie powinna uwzględniać indywidualny charakter danego roszczenia oraz wszelkie okoliczności sprawy z nim związane. Dodatkowo należy podkreślić, iż utrata wartości handlowej pojazdu dotyczy przede wszystkim pojazdów nowych oraz kilkuletnich, które nie posiadały już historii powypadkowej, ale również może dotyczyć pojazdów o walorze kolekcjonerskim, historycznym

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań powypadkowych na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego. Usługi prawne dotyczą również analizy kosztorysów naprawy, zlecenia sporządzenia kosztorysów prywatnych, dochodzenia roszczeń o zapłatę od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie na terenie całego kraju, z uwzględnieniem województwa podkarpackiego w szczególności na terenie miasta: Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg


Adwokat Rzeszów, Odszkodowania Kancelaria Rzeszów, utrata wartości handlowej pojazdu, odszkodowania powypadkowe, kosztorysy naprawy, kosztorysy powypadkowe

Contact Form