Postępowanie Sądowe w Sprawie Blokady Alkoholowej


Postępowanie Sądowe w Sprawie Blokady Alkoholowej


Orzeczony na podstawie wyroku sądowego zakaz prowadzenia pojazdów może ulec skróceniu, poprzez możliwość odzyskania uprawnień warunkowo, tzn. dalszej jazdy pojazdem z wykorzystaniem tzw. blokady alkoholowej. W niniejszym artykule zostaną wskazane podstawowe informacje w zakresie możliwości wszczęcia postepowania sądowego w celu odzyskania możliwości prowadzenia pojazdami w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie – wniosek o blokadę alkoholową

Co to jest Blokada Alkoholowa?

W pierwszej kolejności należy wskazać, co to jest Blokada alkoholowa, zwana również alkolockiem lub interlockiem. Blokada alholowa to urządzenie montowane w pojeździe, które monitoruje obecność alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy. Jest to rodzaj testera alkomatu, który jest zintegrowany z systemem zapłonowym pojazdu. Kierowca musi wykonać test na obecność alkoholu przed uruchomieniem pojazdu. Jeśli wynik testu jest pozytywny (tj. wykryto alkohol), system zapłonowy nie uruchomi się, uniemożliwiając jazdę nietrzeźwemu kierowcy.

Blokada alkoholowa zapewnia stałą kontrolę stanu trzeźwości kierowcy podczas jazdy, co znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Ponadto, urządzenie przechwytuje dane dotyczące prób manipulacji lub ominięcia testów, co dodatkowo zwiększa skuteczność systemu w zapobieganiu jeździe pod wpływem alkoholu.

Postępowanie sądowe w przedmiocie blokady alkoholowej.

Co zrobić, żeby uzyskać możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową w trakcie obowiązywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Po wydaniu wyroku sądowego nakładającego zakaz prowadzenia pojazdów, osoba skazana i objęta zakazem może wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie blokady alkoholowej w celu skrócenia tego zakazu. Oczywiście możliwość wszczęcia postępowania wykonawcze wymaga spełnienia ustawowej przesłanki tj.:  odbycia przez skazanego co najmniej połowy orzeczonego wymiaru środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo przy wydaniu orzeczenia Sąd będzie uwzględniał szereg okoliczności, takich jak: postawa skazanego, jego właściwości osobiste, zachowanie się skazanego w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, brak zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Czy wniosek o dalsze wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów przy zastosowaniu blokady alkoholowej podlega opłacie?

Nie. Wniosek nie podlega opłacie. Wszczęcie w tym zakresie postępowania wykonawczego nie będzie wiązało się z uiszczeniem opłaty sądowej.

Czy na orzeczenie sądu o blokadzie alkoholowej służy odwołanie?

Tak. Na postanowienie Sądu w powyższym zakresie służy zażalenie do Sądu II Instancji.

Pomoc prawna Kancelarii w zakresie uzyskania blokady alkoholowej.

Kancelaria świadczy kompleksową prawną w zakresie postępowań wykonawczych dotyczących możliwości odzyskania uprawnień, poprzez dalsze wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów z wykorzystaniem blokady alkoholowej. Usługa obejmuje sporządzenie wniosku, reprezentację w postepowaniu sądowym, sporządzanie dalszych pism sądowych, zażaleń, udzielanie porad prawnych.


adw. Sebastian Możdrzeń

 

Contact Form