Amortyzacja cen części w kosztorysie - koszty naprawy pojazdu po kolizji


AMORTYZACJA CEN CZĘŚCI W KOSZTORYSIE – KOSZTY NAPRAWY USZKODZONEGO SAMOCHODU


 

Likwidacja szkody po kolizji, wypadku, wiąże się z koniecznością prawidłowego ustalenia przez ubezpieczyciela kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Niestety bardzo częstym zjawiskiem jest dokonywanie urealnień, amortyzacji, które prowadzą  do bezzasadnego obniżenia cen zastosowanych części zamiennych, w konsekwencji obniżenia odszkodowania. 

 

STOSOWANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

Mając na względzie  art. 361 § 1 kodeksu cywilnego, naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru osoby poszkodowanej:

-  przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź

- przez zapłatę sumy pieniężnej.

Jak wynika z powyżej wskazanego przepisu,  wysokość odszkodowania, jeżeli polega ono na zapłacie sumy pieniężnej, ma pełnić taką samą funkcję, jak przywrócenie do stanu poprzedniego. W przypadku zatem otrzymania od zakładu ubezpieczeń odszkodowania wyliczonego na podstawie kosztorysu, ważne jest, aby kalkulacja w zakresie zakwalifikowanych do wymiany części zamiennych została prawidłowo wykonana, tj. w oparciu o generalne zasady określone w przepisach prawa, orzecznictwie sądowym.


                                                                 

ZAKAZ STOSOWANIA PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ AMORTYZACJI, URELANIEŃ CZĘŚCI, BEZZASADNYCH POTRĄCEŃ 

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela

Podstawowym obowiązkiem zakładu ubezpieczeń jest  ustalenie odszkodowania w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów, służących do naprawy uszkodzonego pojazdu.

Podkreślenia przy tym wymaga, iż  koszty te muszą być odnoszone do każdego indywidualnego przypadku.

 Jeżeli uszkodzonej części nie da się naprawić, powinna być ona zastąpiona częścią nową. Zakład ubezpieczeń nie powinien w toku prowadzonej likwidacji automatycznie brać pod uwagę przy wyliczaniu odszkodowania części nieoryginalnych, powołując się na argument, że są to części tańsze i znajdujące się w obrocie handlowym.

Ponadto, istotny jest fakt, że wymieniana część po połączeniu jej z pojazdem nie może być oceniana samodzielnie, lecz staje się jednym z elementów, które należy brać pod uwagę przy ocenie straty poniesionej przez poszkodowanego. W związku z tym, dopiero kiedy zakład ubezpieczeń wykaże, że dokonana naprawa doprowadziła do wzrostu wartości pojazdu jako całości – w stosunku do jego wartości sprzed szkody, może wtedy pomniejszyć wartość odszkodowania o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi. W takiej jednak sytuacji zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do przedstawienia poszkodowanemu szczegółowej wyceny wartości rynkowej sprzed i po wypadku, wykazującej wzrost wartości pojazdu, w wyniku użycia części nowych.

Należy jednak podkreślić, iż sytuacja, w której uszkodzony pojazd w kolizji (co już stanowi ubytek wartości pojazdu) zwiększa wartość po zastosowaniu oryginalnych części należy do rzadkości.

Zakład ubezpieczeń nie powinien również w trakcie ustalania wysokości odszkodowania stosować potrąceń amortyzacyjnych (nazywanych często  optymalizacją, urealnieniem).

Arbitralne stosowanie amortyzacji przez Zakłady Ubezpieczeń jest zatem działaniem nieprawidłowym. Przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego oznacza doprowadzenie jej do stanu używalności i jakości w zakresie istniejącym przed zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, w przypadku pojazdu mechanicznego chodzi o przywrócenie mu sprawności technicznej, zapewniającej komfort i bezpieczeństwo oraz wyglądu sprzed wypadku. W związku z tym, na mocy art. 363 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego, poszkodowanemu należy się w razie uszkodzenia pojazdu, gdy zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, odszkodowanie ustalone na podstawie cen nowych części, bez potrąceń amortyzacyjnych. Zasada niestosowania amortyzacji dotyczy wszystkich rodzajów wymienianych części.

 

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań powypadkowych na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego. Usługi prawne dotyczą również analizy kosztorysów naprawy, zlecenia sporządzenia kosztorysów prywatnych, dochodzenia roszczeń o zapłatę od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie na terenie całego kraju, z uwzględnieniem województwa podkarpackiego w szczególności na terenie miasta: Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg


Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie, dochodzenie odszkodowań za naprawę pojazdu, zaniżony kosztorys przez ubezpieczyciela, ceny części zamiennych, kosztorysy powypadkowe

 

Contact Form