Brak uprawnień do kierowania pojazdem - regres ubezpieczeniowy


BRAK UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDEM

- REGRES UBEZPIECZENIOWY


 

Żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania w przypadku spowodowania kolizji, wypadku bez posiadanych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym jest jedną z kilku przesłanek regresowych wobec sprawcy zdarzenia, w przypadku zaistnienia której Zakład Ubezpieczeń lub UFG może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania na rzecz poszkodowanego.

 

Art. 43 [Zwrot wypłaconego odszkodowania] Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa

 

PRZESŁANKA REGRESU UBEZPIECZENIOWEGO

- brak wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

Uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi posiada osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków: posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem; odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy; zdaje egzamin państwowy (art. 87 ust. 1 PrRDrog, a od 11.2.2012 r. art. 3 ust. 1 ustawy z 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami, Dz.U. Nr 11, poz. 151 ze zm.).

CZY BRAK DOKUMENTU PRAWA JAZDY NALEŻY UZNAĆ JAKO BRAK UPRAWNIEŃ ?

Kierowanie pojazdem przez osobę, która w momencie wyrządzenia szkody nie mogła okazać dokumentu stwierdzającego wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem, nie oznacza jeszcze braku uprawnień, lecz brak dokumentu stwierdzającego ich posiadanie.

Zatem brak posiadania w momencie spowodowania szkody dokumentu prawa jazdy należy jednoznacznie odróżnić od sytuacji braku posiadania uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. W takiej sytuacji brak jest przesłanki regresowej, która ewentualnie mogłaby prowadzić do zwrotu wypłaconego odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń.

KIEDY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NIE BĘDZIE MÓGŁ ŻĄDAĆ ZWROTU WYPŁACONEGO ODSZKDOOWANIA POMIMO BRAKU UPAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDEM:

Ustawodawca zawarł w art. 43 pkt. 3 również przesłanki negatywne, których spełnienie spowoduje, iż Zakład Ubezpieczeń nie będzie mógł żądań zwrotu odszkodowania nawet w sytuacji, gdy osobowa, która spowodowała szkodę nie posiadał uprawnie do kierowania pojazdem mechanicznym.

Powyższa sytuacja będzie miała miejsce gdy osoba bez uprawnień spowodowała szkodę w sytuacji:

- ratowania życia ludzkiego lub mienia,

- podjętego bezpośredniego pościgu za osobą, która popełniła przestępstwo.

 

  • Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu regresu ubezpieczeniowego na terenie całego kraju.
  • Należy wskazać, iż w toku procesu jest możliwe oddalenie roszczenia regresowego, lub jego znaczne zmniejszenie,

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ WSTĘPNEJ WERYFIKACJI SPRAWY ONLINE- NA PODSTAWIE PRZESŁANYCH SKANÓW DOKUMENTÓW


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu obrony przed regresami ubezpieczeniowymi zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego. Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu roszczeń regresowych przeciwko wszystkim Towarzystwom Ubezpieczeniowym, w tym PZU, WARTA, ALLIANZ, ERGO HESTIA, TUZ, UNIQA i inne.


Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń, Kancelaria Adwokacka ubezpieczenia Rzeszów, żądanie zwrotu odszkodowania od PZU, Warty, Allianz, Ergo Hestia, Uniqa, Axa, obrona przed zwrotem odszkodowania Kancelaria, regres ubezpieczyciela, jak się bronić przed regresem Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Jarosław, Sanok, Krosno, obrona przed regresem, brak prawa jazdy, a brak uprawnień do kierowania pojazdem, zwrot odszkodowania od sprawcy wypadku, kolizji

 

 

Contact Form