Zawinione i niezawinione przyczyny rozwodu

 


ZAWINIONE I NIEZAWINIONE PRZYCZYNY ROZWODU


Wskazując na okoliczności i zachowania wpływające na rozkład pożycia małżeńskiego należy w pierwszej kolejności podkreślić, iż  istnieją zarówno zawinione przez małżonków przyczyny, jak również przez strony niezawinione.  Trudno wymienić wszystkie okoliczności, które mają wpływ na rozkład pożycia małżonków, niemniej poniżej zostały wskazane najbardziej charakterystyczne oraz najczęściej występujące przyczyny rozwodu.

Jakie mogą być przyczyny rozwodu?


ZAWINIONE PRZYCZYNY ROZWODU:

Zawinione przez jednego z małżonków lub też oboje małżonków przyczyny rozwodu, to:

Zdrada małżeńska. Zawinioną w tym przypadku przyczyną rozkładu pożycia może być nawet jednorazowa zdrada małżeńska polegająca na współżyciu płciowym z osobą trzecią. Należy podkreślić, iż zdrada małżeńska może jednak polegać nie tylko na współżyciu płciowym z osobą trzecią. Związanie się małżonka z inną osobą węzłem uczuciowym i okazywanie jej tego uczucia może być powodem rozkładu pożycia małżonków, nawet jeżeli nie doszło do współżycia fizycznego, gdyż narusza to obowiązek wierności małżeńskiej.

Uchylanie się od pracy. Uchylanie się od podjęcia pracy w celu uzyskania środków potrzebnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb rodziny przez małżonka mającego realną możliwość podjęcia takiej pracy może stanowić zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego. Dotyczy to także  sytuacji, gdy małżonek uchyla się od wykonywania pracy w możliwym rozmiarze.

 Stosunek do dziecka. Zawinioną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego może być stosunek do wspólnych małoletnich dzieci, zwłaszcza nadużywanie władzy rodzicielskiej lub rażące zaniedbywanie swoich obowiązków wobec tych dzieci.

Różnica charakterów. Także zasadnicza różnica charakterów i usposobień małżonków może spowodować zupełny i trwały rozkład pożycia. Należy jednak podkreślić, iż  zazwyczaj jednak nie sama różnica charakterów i usposobień bywa powodem rozkładu, lecz wzajemne konkretne zachowania się małżonków wynikające z tej różnicy.

Popełnienie przestępstwa. Zawinioną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego jest popełnienie przez jednego z małżonków przestępstwa z krzywdą zwłaszcza dla drugiego małżonka lub wspólnych dzieci (np. znęcanie się fizyczne lub moralne nad małżonkiem lub wspólnymi dziećmi). Do ustalenia, że popełnione przez jednego z małżonków przestępstwo jest przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, nie jest konieczne uprzednie skazanie małżonka winnego.

Groźba. Podkreślenia wymaga iż przy ocenie, czy groźba rzucona przez jednego małżonka pod adresem drugiego małżonka mogła wpłynąć na rozkład pożycia stron, należy mieć na względzie nie tylko to, czy drugi małżonek mógł poczuć się tą groźbą zagrożony, lecz przede wszystkim to, czy użycie groźby może świadczyć o wrogim nastawieniu i jakie reakcje może wywołać u drugiego małżonka.

Stosunek do rodzica współmałżonka. Niewłaściwe zachowanie się jednego z małżonków wobec matki drugiego małżonka, przejawiające się w znieważeniu,  biciu jej, może stanowić przyczynę trwałego rozkładu pożycia stron, zawinioną przez stronę dopuszczającą się takiego zachowania.

Brak tolerancji. Zawinioną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego może być brak tolerancji dla odmiennych poglądów religijnych, politycznych czy społecznych współmałżonka – zwłaszcza wtedy, gdy wynikiem braku tolerancji jest ośmieszanie czy poniżanie współmałżonka.


NIEZAWINIONE PRZYCZYNY ROZWODU

W tym zakresie należy podkreślić, iż naruszenie obowiązków określonych w art. 23 KRO może być wynikiem okoliczności niezależnych od postępowania i woli małżonka. Jeżeli okoliczności te powodują rozkład pożycia małżeńskiego, są one niezawinionymi przyczynami tego rozkładu.

Do takich okoliczności zalicza się takie przyczyny jak:

Choroba psychiczna. Choroba psychiczna, jeśli ma cechy długotrwałej i poważnej, w zasadzie stanowi powód do rozwodu. Na sądzie ciąży obowiązek wyjaśnienia stanu choroby oraz ewentualnych skutków tej choroby w zakresie powstawania rozkładu pożycia

 Bezpłodność. Bezpłodność jest niezawinioną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że została ona spowodowana niepotrzebnym, a świadomie przeprowadzonym zabiegiem. Niezawinioną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego jest niemoc płciowa, będąca wynikiem choroby lub starości.

Niedobór seksualny. Niedobór seksualny może stanowić niezawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego tylko wtedy, gdy jest znaczny i gdy małżonek – mimo podejmowanych możliwych starań – nie jest w stanie zlikwidować jego skutków.

Homoseksualizm. może on stanowić – zazwyczaj niezawinioną – przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego. Dotyczy to również transseksualizmu jednego z małżonków.

Jak zatem wynika z powyższego przyczyny wpływające na trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków mogą mieć różne tło oraz być wyrazem woli lub też być niezależne od zachowania małżonka. Oczywiście na rozkład pożycia małżonków mogą składać się różne przyczyny, w szczególności kumulacja przyczyn zarówno zawinionych jak też niezawinionych.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Adwokat rozwodowy, Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie – Rozwody.

 

Contact Form