Zadośćuczynienie za śmierć teściów


ZADOŚCUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ TEŚCIÓW


 

Omawiając roszczenia powypadkowe jakie przysługują roszczącym w pierwszej kolejności należy określić czy teść lub teściowa zaliczani są do grona najbliższej rodziny w myśl art. 446 § 4 k.c. Niniejszy artykuł odpowie także na pytania kto jest zaliczany do osób najbliższej rodziny w kontekście roszczeń odszkodowawczych, jak również jakie przesłanki wpływają na określenie wysokości zadośćuczynienia po śmierci.

 

W pierwszej kolejności istotnym jest ustalenie czy teściowie należą do osób najbliższych dla roszczącego. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 446 § 4 KC sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Prawidłowa wykładnia powyższego przepisu wymaga uwzględnienia, iż przyznanie zadośćuczynienia członkowi najbliższej rodziny zmarłego wskutek czynu niedozwolonego nie jest zależne od pogorszenia się sytuacji materialnej tej osoby i poniesienia przez nią szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej przez nią krzywdy.

POJĘCIE OSOBY NAJBLIŻSZEJ

Natomiast pojęcie najbliższych członków rodziny, jakim posłużył się Ustawodawca w art. 446 § 4 KC (jak również w § 3 tego artykułu) ujmowane jest w judykaturze i piśmiennictwie szeroko. Obejmuje nie tylko rodziców i dzieci, ale też inne osoby, które z uwagi na konkretny układ stosunków faktycznych pozostawały w relacjach szczególnej bliskości, niezależnie od formalnej kolejności pokrewieństwa wynikającej z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast aby ustalić, czy występujący o zadośćuczynienia jest najbliższym członkiem rodziny nieżyjącego sąd powinien sprawdzić, czy istniała dostatecznie mocna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym roszczenia a zmarłym.

CZY TEŚĆ, TEŚCIOWA NALEZĄ DO OSÓB NAJBLIŻSZYCH

Prawidłowym natomiast jest przyjęcie, uwzględniając dotychczasowe orzecznictwo, iż teściowie co do zasady mogą należeć do grona najbliższych osób. Zatem w przypadku zaistnienia zdarzenia/ wypadku powodującego śmierć teścia luba teściowej nie tylko dzieciom, rodzeństwu mogą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze, ale także innym członkom rodzin. Jednak należy podkreślić, iż w takiej sytuacji, niezbędnym jest wykazanie bliskich relacji z teściami.

Do wzajemnych więzi pomiędzy synową, a teściową w kontekście możliwości dochodzenia zadośćuczynienia na podstawie art. 446 § 4 odniósł się między innymi w wyroku Sąd Apelacyjny w Krakowie - I Wydział Cywilny. W orzeczeniu z dnia 2014-02-26 w sprawie o sygn. akt I ACa 1610/13, sąd między innymi zważył, iż:

Więzy na linii synowa - teściowa są więzami rodzinnymi. Art. 446 § 4 posługuje się zwrotem rodzina, a nie krewni. Taka argumentacja wzmocniona jest również treścią art. 61[8] § 1 KRO zgodnie, z którym z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.”

Podobne stanowisko przyjął Sąd Apelacyjny w Lublinie, który w wyroku z dnia 7 sierpnia 2013 r., w sprawie o sygn.. akt I ACa 254/136 podniósł, iż „ Ocena, kto w danym wypadku jest najbliższym członkiem rodziny zmarłego, należy do sądu orzekającego. Decydujące znaczenie ma faktyczny układ stosunków między konkretnymi osobami, a nie formalna kolejność pokrewieństwa.”

W powyższym zakresie można między innymi wskazać także na poniższe orzeczenia sądowe.

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 2014-06-27, sygn. akt  V CSK 445/13 sąd między innymi uznał, iż :„Pojęcie najbliższych członków rodziny, jakim posłużył się ustawodawca w art. 446 § 4 KC ujmowane jest w judykaturze i piśmiennictwie szeroko. Obejmuje nie tylko rodziców i dzieci, ale też inne osoby, które z uwagi na konkretny układ stosunków faktycznych pozostawały w relacjach szczególnej bliskości, niezależnie od formalnej kolejności pokrewieństwa wynikającej z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Aby więc ustalić, czy występujący o zadośćuczynienia jest najbliższym członkiem rodziny nieżyjącego sąd powinien sprawdzić, czy istniała dostatecznie mocna więź emocjonalna pomiędzy dochodzącym roszczenia a zmarłym.”

Podobnie uznał Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny, który w wyroku z dnia 04.10.2018 r.,  w sprawie o sygn.. akt V ACa 697/17 podniósł, : „(…) krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia z art. 446 § 4 KC jest taki sam jak w art. 446 § 3 KC, a do „najbliższych członków rodziny” należy zaliczyć wyłącznie członków rodziny zmarłego, przy czym muszą być to najbliżsi członkowie tej rodziny. Jest to węższy krąg podmiotów niż osoby bliskie, bo ograniczony do członków rodziny, której jednak nie należy definiować wyłącznie za pomocą kryterium relacji małżeńskich i pokrewieństwa. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że do uprawnionych należy zaliczyć małżonka i dzieci zmarłego, innych krewnych, powinowatych, ale także osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi (np. konkubent, jego dziecko), jeżeli zmarły utrzymywał z nimi stosunki rodzinne, pozostając faktycznie w szczególnej bliskości powodowanej bardzo silną więzią uczuciową. Konkretyzacja, kto jest w danym wypadku najbliższym członkiem rodziny, należy do sądu”.

Jak określić wysokość zadośćuczynienia po śmierci teściów?

Przede wszystkim należy wskazać na przesłanki mające istotny wpływ na wysokość zadośćuczynienia:

  • ból, cierpienie po śmierci osoby bliskiej,
  • poczucie usamotnienia, utraty osoby bliskiej,
  • utratę prawa do życia pełnej  rodzinie,
  • problemy psychiczne, które są wynikiem doznanej krzywdy,

 

Odpowiednia wysokość zadośćuczynienia jest w dużym zakresie zależna od stopnia relacji osoby ubiegającej się o roszczenie, a osobą zmarłą ich wzajemnych więzi, nasilenia cierpień po śmierci osoby bliskiej. Oczywiście w sytuacji, gdy doszło do śmierci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym, należy przyjąć, iż więzi, wzajemne relacje osobiste synowej, zięcia mogą być określone w różny sposób w zależności od danych okoliczności.  Okoliczności wzajemnych relacji, bliskości więzi niewątpliwie wpływają na wysokość zadośćuczynienia.

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie

 

Ponadto niewątpliwie na wysokość zadośćuczynienia będą miały wpływ takie okoliczności jak wiek poszkodowanego, wiek roszczącego, sytuacja osobista, rodzinna, wspólne zamieszkiwanie.

Prawidłowe określenia kwoty roszczenia z tytułu zadośćuczynienia wymaga uwzględnienia wielu przesłanek oraz okoliczności sprawy w szczególności, iż jak zostało wyżej wskazane brak jest limitów ograniczających wysokość kwoty.

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń

 

 


Kancelaria Adwokacka adw. Sebastian Możdrzeń  prowadzi sprawy z zakresu roszczeń powypadkowych na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie sądowym. Kancelaria w sposób kompleksowy prowadzi sprawy o zapłatę zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym przeciwko Zakładom Ubezpieczeń, Towarzystwom Ubezpieczeniowym, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Kancelaria prowadzi sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie na terenie całego kraju, z uwzględnieniem województwa lubelskiego, świętokrzyskiego oraz województwa podkarpackiego w szczególności na terenie miasta: Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sanok, Lesko, Mielec.


 

Kancelaria Adwokacka Rzeszów, Dochodzenie odszkodowań po wypadku śmiertelnym Kancelaria, Dochodzenie roszczeń po śmierci teścia, teściowej, synowej, Kancelaria Rzeszów, zadośćuczynienie po śmierci teściów, zadośćuczynienie po śmierci, jakie zadośćuczynienie po śmierci teściów, czy należy się zadośćuczynienie po śmierci teścia, teściowej, dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci w wypadku komunikacyjnym Przemyśl, Rzeszów, Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Jasło, Sanok, Krosno, Lublin, Kielce, Tarnów, wysokie zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, zadośćuczynienie po śmierci brata, mamy, taty Kancelaria, dochodzenie zadośćuczynienia z OC sprawcy, Zadośćuczynienie od PZU, Zadośćuczynienie od Warty, Zadośćuczynienie od Ergo Hestii, Zadośćuczynienie od Aviva, Zadośćuczynienie od AXA,  Zadośćuczynienie od UFG.

 

 

 

Contact Form