Wartość pozostałości po szkodzie


WARTOŚĆ POZOSTAŁOŚCI POJAZDU PRZY SZKODZIE CAŁKOWITEJ


 

Stanowisko zakładu ubezpieczeń o zaistnieniu tzw. „szkody całkowitej” winno podlegać szczegółowej weryfikacji przez poszkodowanego, również w zakresie dokonanej wyceny wartość wraku pojazdu, która ma istotne znaczenia dla samej kwalifikacji szkody całkowitej, w konsekwencji wysokości odszkodowania.

 

Jaka jest wartość pozostałości pojazdu – Jak powinna być określana wartość pozostałości pojazdu.

W sytuacji przyjęcia przez Zakład Ubezpieczeń, iż w sprawie zaistniała tzw. „szkoda całkowita” Ubezpieczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia wyceny wraku pojazdu (pozostałości pojazdu) . Wycena ta winna być przeprowadzona w sposób rzetelny – niezależnie od faktu wykorzystywania specjalistycznych programów informatycznych służących wycenie pozostałości pojazdu uszkodzonego czy też ( co również jest częstą praktyką) umieszczania ofert o sprzedaży wraku na platformie internetowej.  Ustalona wartość musi odpowiadać wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu.

Odwołanie od szkody całkowitej – Kancelaria Rzeszów

 

Należy pamiętać , iż nieprawidłowe ustalenie rynkowej ceny pozostałości pojazdu lub jej zawyżenie prowadzi do zaniżenia należnego odszkodowania.

W kontekście obowiązywania zasady pełnego odszkodowania ustalona przez zakład ubezpieczeń wartość rynkowa pozostałości pojazdu nie powinna być modyfikowana na potrzeby ustalenia należnego poszkodowanemu odszkodowania w związku ze stosowaniem metody różnicowej, w szczególności poprzez powiększanie jej – w sposób nieuzasadniony – o wartość marży arbitralnie ustalanej przez zakład ubezpieczeń w sytuacji wykorzystywania aukcji do ustalania wartości rynkowej wraku pojazdu.

W przypadku stwierdzenia przez poszkodowanego braku możliwości sprzedaży pozostałości pojazdu za cenę wskazaną przez zakład ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń powinien odpowiednio skorygować ustaloną wysokość odszkodowania.

Do obowiązków Zakładu Ubezpieczeń należy także przekazanie poszkodowanemu przyjętą w danym przypadku wycenę wartości pojazdu przed powstaniem szkody, kalkulację kosztów naprawy oraz wycenę wraku pojazdu. Dopiero bowiem otrzymanie przez poszkodowanego wszystkich dokumentów oraz powyższych 3 kalkulacji daje możliwość wykonania niezbędnej analizy przez poszkodowanego.

Dochodzenie Odszkodowań powypadkowych Adwokat Rzeszów

 

W przypadku szkody całkowitej należy wskazać, że naprawienie szkody przez zakład ubezpieczeń obejmuje wypłatę odszkodowania w wysokości stanowiącej różnicę (metoda różnicowa) pomiędzy wartością pojazdu przed wypadkiem a ceną pozostałości (wraku) pojazdu w stanie uszkodzonym. Należy jednak zastrzec, że zastosowanie metody różnicowej jest ograniczone wyłącznie do sytuacji, w której remont pojazdu okazuje się niemożliwy albo jest nieopłacalny tj. pociąga za sobą nadmierne trudności lub koszty z uwagi na fakt, iż koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość sprzed powstania szkody.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań powypadkowych na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego. Usługi prawne dotyczą również analizy kosztorysów naprawy, zlecenia sporządzenia kosztorysów prywatnych, dochodzenia roszczeń o zapłatę od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie na terenie całego kraju, z uwzględnieniem województwa podkarpackiego w szczególności na terenie miasta: Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg


Adwokat Rzeszów, Odszkodowania Kancelaria Rzeszów, wartość wraku pojazdu, odszkodowania powypadkowe, Dochodzenie Odszkodowań Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Jarosław, Tarnobrzeg, Łańcut, Przeworsk

Contact Form