Uprawnienia zakładu ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym


UPRAWNIENIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ W POSTĘPOWANIU LIWKIDACYJNYM


 

Postępowanie likwidacyjne po szkodzie

 

Ustalenia w postępowaniu likwidacyjnym

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż  uzasadnionym jest oczekiwanie od zakładu ubezpieczeń odpowiedniego poziomu aktywności w dokonywaniu ustaleń w prowadzonym postępowaniu likwidacyjnym, które  dotyczy zarówno obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów, jak i ubezpieczeń autocasco. Niniejsze  wynika przede wszystkim  z faktu, iż zakład ubezpieczeń dysponuje narzędziami prawnymi umożliwiającymi mu prowadzenie działań pozwalających na ustalenie istnienia zarówno swojej odpowiedzialności za wystąpienie danej szkody oraz określenie wysokości odszkodowania.


Do kogo może się zwrócić Zakład Ubezpieczeń o udzielenie informacji

Dochodzenie odszkodowań kancelaria

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż  zakład ubezpieczeń ma możliwość pozyskania od sądów, prokuratur, policji oraz innych organów państwowych i instytucji informacji oraz dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem likwidacyjnym w zakresie, jaki jest niezbędny do ustalenia istnienia swojej odpowiedzialności za wystąpienie danej szkody oraz określenie wysokości odszkodowania. Zakład ubezpieczeń ma również możliwość pozyskania od osoby dokonującej zawiadomienia o wystąpieniu szkody dokumentów, które są potrzebne do ustalenia istnienia swojej odpowiedzialności za wystąpienie danej szkody oraz określenie wysokości odszkodowania, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania likwidacyjnego.


Czy Ubezpieczyciel może żądać od poszkodowanego dokumentów

 

Towarzystwo Ubezpieczeń może zwrócić się w tym zakresie do osoby występującej z roszczeniem w formie pisemnej lub każdej innej formie, która została wcześniej uzgodniona (np. e-mail). Jednocześnie należy mieć na uwadze, że nie jest dopuszczalne żądanie przez zakład ubezpieczeń dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, w szczególności dotyczy to dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.

 Nie można także zapominać, że zakład ubezpieczeń jako profesjonalista posiada do dyspozycji wysoko wykwalifikowane kadry umożliwiające wykonywanie wszystkich koniecznych zadań w ramach procesu likwidacji szkód, jak również dysponuje specjalistycznymi programami informatycznymi mającymi usprawnić przebieg całego postępowania likwidacyjnego,  np. wykonać odpowiednie kosztorysy.

 Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Natomiast Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej […] zakład ubezpieczeń […] informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

 

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria Rzeszów, adwokat odszkodowania, Kancelaria Odszkodowawcza, odwołanie od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego, dokumenty w postępowaniu likwidacyjnym

Contact Form