Wypłata odszkodowania z OC

 


WYPŁATA ODSZKODOWANIA Z OC


 

W jakim terminie ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż każda szkoda jest zdarzeniem nieprzyjemnym, które powoduje wiele problemów oraz konieczności podjęcia również działań przez poszkodowanego. W przypadku wystąpienia szkody, np. związanej z uszkodzeniem  samochodu, który jest niezbędny w codziennym życiu rzeczą naturalną jest chęć  jak najszybszej wypłaty odszkodowania w celu uzyskania środków na naprawę pojazdu.

Wobec powyższego, pojawiają się pytania: Ile czasu będę czekać na wypłatę odszkodowania? Kiedy ubezpieczyciel ma wypłacić odszkodowanie?

Kwestia terminów dotyczących wypłaty szeroko pojętych świadczeń odszkodowawczych, jest oczywiście uregulowana prawnie - zarówno co do ubezpieczeń obowiązkowych, jak również dobrowolnych.


Odszkodowania adwokat Rzeszów

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), (który dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych - w tym ubezpieczeń OC komunikacyjnych, OC posiadacza gospodarstwa rolnego) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany, aby wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie.

Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu, gdyby w terminie 30 dni nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Ustawa przewiduje natomiast jeden wyjątek od tej zasady - przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe tylko w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w przypadku, gdy zasada odpowiedzialności nie jest kwestionowana przez ubezpieczyciela, tzn. w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń uznał swoją odpowiedzialność, a dodatkowe ustalenia dotyczą jedynie wysokości należnego odszkodowania -  bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Często osoby poszkodowane nie chcą przyjmować zaniżonego odszkodowania (czy też pierwszej - kwoty bezspornej) nie zgadzając się na ustalenia ubezpieczyciela. Niemniej jest to pogląd błędny - osoba uprawniona do odszkodowania – poszkodowany nie może odmówić przyjęcia kwoty bezspornej. Natomiast co wymaga podkreślenia przyjęcie takiej kwoty w żadnym zakresie nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń, wyższego odszkodowania.

Natomiast w  przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, (np. autocasco, mieszkania i domu, czy też OC w życiu prywatnym), zasady ogólne zakończenia postępowania likwidacyjnego zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Natomiast gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże i w tym przypadku - bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Analizując terminy wypłaty świadczeń odszkodowawczych w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych, należy wskazać, iż zgodnie z § 3 powołanego wyżej przepisu, zapisy umowy ubezpieczenia (tj. umowy dobrowolnej) lub stanowiących integralną część umowy - zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia mogą przewidywać inne terminy, lecz tylko takie, które są korzystniejsze dla osoby uprawnionej do odszkodowania, aniżeli terminy określone w przepisach kodeksu cywilnego. Zatem terminy określone w umowie oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia nie mogą być dłuższe od terminów zawartych w kodeksie cywilnym.


Ile czasu na zapłatę odszkodowania ma Towarzystwo Ubezpieczeń

Oczywiście odnosząc się zarówno do uregulowań prawnych dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych oraz dobrowolnych - w przypadku wystąpienia nieuzasadnionej zwłoki ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do świadczenia przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie. Podkreślenia także wymaga, iż obowiązujące terminy do wypłaty świadczeń odszkodowawczych dotyczą wszelkich szkód – szkód osobowych, rzeczowych oraz roszczeń o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej adwokata w dochodzeniu odszkodowania skontaktuj się z nami - napisz, zadzwoń i umów się na spotkanie w Kancelarii adwokackiej w Rzeszowie. Sprawdź również naszą ofertę.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


 

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań powypadkowych na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego. Usługi prawne dotyczą również analizy kosztorysów naprawy, zlecenia sporządzenia kosztorysów prywatnych, dochodzenia roszczeń o zapłatę od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie na terenie całego województwa podkarpackiego w szczególności na terenie miasta: Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Przemyśl.


 

Kancelaria odszkodowawcza Rzeszów

 

 

 

Contact Form