Szkoda po użyciu alkoholu, środków odurzających - żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania


SZKODA PO UŻYCIU ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH - ŻĄDANIE ZWROTU WYPŁACONEGO ODSZKODOWANIA


 

Żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania w przypadku spowodowania kolizji, wypadku po użyciu alkoholu, lub środków odurzających jest jedną z kilku przesłanek regresowych wobec sprawcy zdarzenia, w przypadku zaistnienia której Zakład Ubezpieczeń lub UFG może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania na rzecz poszkodowanego.

 

 

Spowodowanie szkody po użyciu alkoholu lub środków odurzających jest jedną z najczęstszych przesłanek do występowania przez zakłady ubezpieczeń z roszczeniem regresowym wobec objętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności sprawcy zdarzenia.

 

Powyższe uprawnienie wynika z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z przywołanym przepisem należy podkreślić, iż :

Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

- wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

 

Należy zatem wskazać, iż Zakład Ubezpieczeń posiada uprawnienia do żądania zwrotu wypłaconego na rzecz poszkodowanego odszkodowania w powyższych sytuacjach.

CO TO JEST STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Zwrócić trzeba uwagę, że dla dopuszczalności przyjęcia regresu zakładu ubezpieczeń w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest wymagane, aby po stronie kierującego pojazdem miał miejsce dalej idący stan nietrzeźwości, zachodzący, gdy zawartość alkoholu etylowego w organizmie wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 art. 46 ust. 3 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). Wskazuje to na daleko idącą restryktywność ustawodawcy w zakresie wymagań trzeźwości kierowcy.

 

Regres Ubezpieczeniowy Kancelaria Adwokacka Rzeszów

 

 Stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości może być wykazany w dowolny sposób. W zdecydowanej większości przypadków następuje to przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym – na podstawie badania krwi lub moczu (art. 126 ust. 1–2, a od 11.2.2012 r. art. 129i PrRDrog), ale może też nastąpić za pomocą zeznań świadków, stron, opinii biegłych.

 

STAN PO UŻYCIU ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

Kiedy mamy do czynienie z środkiem odurzającym

W art. 4 pkt 25–27 ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) znajdują się definicje substancji psychotropowej (każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik Nr 2 do ustawy), środka odurzającego (każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy) oraz środka zastępczego (substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych).

 

Dotychczas trudności budził brak definicji wpływu działania środka na zdolności psychofizyczne kierowcy pojazdu. Przepisy nie wprowadzają ilościowego przelicznika (jak w stanie po użyciu alkoholu), nie określają też odstępu czasu pomiędzy jego użyciem a prowadzeniem pojazdu (w zależności od rodzaju środka i metody badawczej, środki mogą występować w organizmie kierowcy i być wykrywalne nawet wiele miesięcy po ich zażyciu). Wydało się stąd, że dopuszczalność roszczenia regresowego należało ograniczyć wyłącznie do sytuacji stanu, który środek wywołuje w zakresie oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza zakłócenia czynności psychomotorycznych, skutków typowych dla stanu po użyciu alkoholu (por. wyr. SN z 7.2.2007 r., V KK 128/06, Legalis; uchw. SN z 27.2.2007 r., I KZP 36/06, OSNKW 2007, Nr 3, poz. 21). Znowelizowany 11.2.2012 r. art. 43 pkt 1 UbezpObowU nacisk położył na sam fakt użycia środka (substancji), wychodząc z założenia, że już to powinno uzasadniać konsekwencję dochodzenia regresu.

 

  • Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu regresu ubezpieczeniowego na terenie całego kraju.
  • Należy wskazać, iż w toku procesu jest możliwe oddalenie roszczenia regresowego, lub jego znaczne zmniejszenie,

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ WSTĘPNEJ WERYFIKACJI SPRAWY ONLINE- NA PODSTAWIE PRZESŁANYCH SKANÓW DOKUMENTÓW


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu obrony przed regresami ubezpieczeniowymi zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego. Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu roszczeń regresowych przeciwko wszystkim Towarzystwom Ubezpieczeniowym, w tym PZU, WARTA, ALLIANZ, ERGO HESTIA, TUZ, UNIQA i inne.


Kancelaria Adwokacka Adw. Sebastian Możdrzeń, Kancelaria Adwokacka ubezpieczenia Rzeszów, żądanie zwrotu odszkodowania od PZU, Warty, Allianz, Ergo Hestia, Uniqa, Axa, obrona przed zwrotem odszkodowania Kancelaria, regres ubezpieczyciela, jak się bronić przed regresem

 

 

Contact Form