Rozliczenie szkody na podstawie kosztorysu


ROZLICZENIE SZKODY NA PODSTAWIE KOSZTORYSU


W przypadku wystąpienia uszkodzenia pojazdu, która nie jest szkodą całkowitą obowiązkiem ubezpieczyciela jest ustalenie wysokości odszkodowania, które zapewni przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku wyrządzającego tę szkodę. Oczywiście należy podkreślić, iż dotyczy to szkód związanych z roszczeniami wobec zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody, który miał zawartą umowę ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego.

Kosztorysowe rozliczenie szkody w pojeździe z OC sprawcy

 Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do podejmowania działań prowadzących do urzeczywistnienia zasady pełnego odszkodowania, przy jednak ograniczeniu, iż odszkodowanie powinno objąć wyłącznie zwykłe, regularne następstwa działania lub zaniechania, które doprowadziły do powstania szkody.

W tym zakresie należy przytoczyć podstawy prawne warunkujące granice odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 361 § 1 kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

Natomiast w myśl art. 361 § 2 kodeksu cywilnego w powyższych granicach (tj. normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła), w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono

 

Dochodzenie Odszkodowania z OC sprawcy na Podstawie Kosztorysu

Kancelaria Rzeszów

Ograniczając rozważania w zakresie ustalania wysokości odszkodowania do wykorzystywania przez zakład ubezpieczeń metody kosztorysowej, należy podnieść, że przyjęte kryteria szacowania wartości odszkodowania powinny być przede wszystkim obiektywne, ale i adekwatne w danej sprawie. Wobec czego  kalkulacja kosztów naprawy powinna stanowić zobiektywizowaną symulację kosztów przyszłej i ewentualnej naprawy pojazdu obejmujących ceny części zamiennych oraz koszty niezbędnych do naprawy pojazdu usług.

 

Wysokość odszkodowania za naprawę pojazdu

Kancelaria Rzeszów


Ceny części w kosztorysie ubezpieczyciela

W praktyce oznacza to, iż ustalenie wysokości odszkodowania metodą kosztorysową powinno zostać dokonane na podstawie rynkowej wartości części zamiennych i usług z dnia ustalania odszkodowania, niezbędnych do dokonania naprawy zniszczonego lub uszkodzonego pojazdu. Wysokość odszkodowania powinna uwzględniać niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty prowadzące do naprawy uszkodzonego pojazdu, z tym jednak zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość odszkodowania nie może przewyższać rzeczywistej wartości szkody i doprowadzić w ten sposób do wzrostu wartości pojazdu, w stosunku do jego wartości sprzed powstania szkody.

Wypłata odszkodowania o wartości netto

Kalkulacja kosztów naprawy obejmująca ceny części zamiennych oraz ceny usług niezbędnych do naprawy pojazdu powinna uwzględniać podatek VAT, chyba że poszkodowany jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i ma prawo od dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu usług lub towarów. Wobec czego, w przypadku płatników Vat należne odszkodowanie będzie określone o wartości netto.

Ponadto, należy wskazać, że zakład ubezpieczeń nie powinien stosować praktyk skutkujących naruszeniem zasady pełnego odszkodowania poprzez posługiwanie się odmiennymi kryteriami w procesie ustalania wysokości odszkodowania w związku z posługiwaniem się metodą kosztorysową jak również metodą serwisową.

W każdym przypadku stosowania metody kosztorysowej, kalkulacja kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu obejmująca np. prace blacharskie, mechaniczne, lakiernicze powinna uwzględniać:

-normy czasowe operacji naprawczych,

- stawki za roboczogodzinę,

- części zamienne i materiały w jakości zapewniającej przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego.

 Wskazane wyżej dane dotyczące norm czasowych operacji naprawczych, stawek za roboczogodzinę, cen części zamiennych i materiałów, przyjmowane przez zakład ubezpieczeń w kalkulacji kosztów naprawy, powinny być oparte na danych rzeczywistych i stosowanych w warunkach rynkowych na terenie miejsca zamieszkania, siedziby poszkodowanego lub miejsca naprawy pojazdu.

Również należy wskazać, iż Zakład ubezpieczeń na żądanie poszkodowanego powinien wyjaśnić sposób, w jaki została cena usług stosowana przez warsztat naprawczy oraz wskazać konkretny warsztat naprawczy wykonujący usługi naprawcze w miejscu zamieszkania lub siedziby poszkodowanego w cenie usług przyjętych w kosztorysie.

 Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji zakwestionowania przez zakład ubezpieczeń kalkulacji kosztów naprawy pojazdu sporządzonej przez rzeczoznawcę lub warsztat naprawczy na zlecenie poszkodowanego zakład ubezpieczeń powinien uzasadnić decyzję o uznaniu ww. kalkulacji za nieprawidłową.

 

Odszkodowanie, a brak naprawy pojazdu

W kontekście sporządzania kalkulacji kosztów naprawy pojazdu należy podkreślić, że obowiązek wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń nie jest uzależniony od faktu dokonania naprawy pojazdu, a nawet zamiaru jej przeprowadzenia przez poszkodowanego.

Wynika to z faktu, iż obowiązek naprawienia szkody – obejmującej uszczerbek w majątku poszkodowanego spowodowany wypadkiem – powstaje z chwilą jej powstania i bez znaczenia pozostaje okoliczność dotycząca faktycznego dokonania naprawy pojazdu lub faktycznie poniesionych kosztów takiej naprawy. Przyjęta w kalkulacji kosztów naprawy wysokość odszkodowania powinna zatem odpowiadać kosztowi przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zajścia wypadku skutkującego powstaniem konkretnej szkody.

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


 

Kancelaria Adwokacka Rzeszów, Dochodzenie odszkodowań z tytułu naprawy pojazdu Kancelaria Rzeszów

Contact Form