Prawo do informacji w postępowaniu likwidacyjnym


PRAWO DO INFORMACJI W POSTĘPOWANIU LIKWIDACYJNYM


Prawo poszkodowanego do uzyskania informacji od ubezpieczyciela.

W celu zachowania transparentności prowadzonego postępowania likwidacyjnego, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany udzielać niezbędnych informacji, w tym powinien zapewnić uprawnionemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia wysokości odszkodowania.

 Należy zwrócić uwagę, że poszkodowany ma prawo otrzymać wszelkie informacje i dokumenty, które są gromadzone przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia jego odpowiedzialności albo wysokości świadczenia. Uprawniony lub poszkodowany mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzania (na swój koszt) kserokopii takich dokumentów.


Prawo do żądania dokumentów zgromadzonych w toku postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczyciela

Kancelaria Odszkodowawcza w Rzeszowie

 

Celem wskazania podstawy prawnej niniejszego uprawnienia należy podkreślić, iż zgodnie z art. 16 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia.

 Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej.


Dokumenty w postępowaniu likwidacyjnym

 

Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

 

 Zakład ubezpieczeń przechowuje informacje i dokumenty, o których mowa w art. 16 ust. 4 ww. ustawy, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż prawo do pełnej informacji o sposobie ustalenia wysokości odszkodowania jest obowiązkiem zakładu ubezpieczeń od samego momentu zgłoszenia roszczenia, nie zaś od momentu złożenia skargi, odwołania (lub wniosku) poszkodowanego na brak uzasadnienia zastosowanej korekty lub brak szczegółowego kosztorysu.

 

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Adwokat Rzeszów, Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie, odwołanie w postępowaniu odwoławczym Kancelaria Rzeszów

Contact Form