Odszkodowanie z Polisy OC


ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY ZA NAPRAWĘ SAMOCHODU


 

Wypadek samochodowy, kolizja, a nawet zwykła stłuczka na parkingu są zdarzeniami stresującymi w szczególności dla poszkodowanego. Jednocześnie każda z wymienionych sytuacji stanowi początek dochodzenia roszczeń związanych ze szkodą w zakresie uszkodzonego pojazdu przeważnie od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, który posiada zawartą obowiązkową umowę odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ( tzw. OC komunikacyjne).

Oczywiście sama szkoda powinna być odpowiednio udokumentowana -spisane oświadczenie uczestników zdarzenia – sprawcy zdarzenia, opis przebiegu zdarzenia, ewentualna dokumentacja zdjęciowa, w zależności od charakteru kolizji  zgłoszenie zdarzenia policji – (kwestie te zostaną szczegółowo opisane w oddzielnym wpisie) – jednak przedmiotowy artykuł dotyczyć będzie zakresu oraz możliwych roszczeń wobec ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem pojazdu przez sprawcę zdarzenia.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia powinien pokryć wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez poszkodowanego w danym zdarzeniu.  Obowiązujące przepisy potwierdzone obszernym orzecznictwem sądowym, przewidują zasadę pełnego odszkodowania, tj. wyrównania w całości  uszczerbku majątkowego w odniesieniu do wszelkich szkód, jakie poniósł  w związku ze zdarzeniem poszkodowany.

Szkoda w pojeździe może mieć wymiar częściowy, jak również może zaistnieć tzw. szkoda całkowita. Ze szkodą częściową mamy do czynienia w sytuacji, gdy wartość naprawy nie przekracza wartości pojazdu – ubezpieczyciel winien w takim przypadku wypłacić odszkodowanie obejmujące pełny zakres naprawy związanej z uszkodzeniem pojazdu.

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku

Odszkodowania Rzeszów


Szkoda całkowita 

Natomiast szkoda całkowita powstaje w sytuacji, gdy koszty naprawy pojazdu przekraczają jego wartość.  W takim wypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowania obejmującego różnicę pomiędzy wartość pojazdu sprzed szkody do wartości pojazdu pozostałości (czyli wartości uszkodzonego pojazdu).

Należne odszkodowanie za naprawę pojazdu nie powinno uwzględniać wartości najtańszych części zamiennych, nieuzasadnionych potrąceń za wartość naprawy, ceny materiału, czy też przyjmować możliwość zastosowania części używanych. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem odszkodowanie powinno uwzględniać ceny części oryginalnych, ewentualnie ceny części zamiennych ale odpowiadających jakości części użytych, polecanych  przez producenta.

Podkreślenia wymaga fakt, iż ubezpieczyciel w przypadku likwidacji szkody tzw. metodą kosztorysową nie może uzależniać wypłaty odszkodowania lub jej części od przedstawienia przez poszkodowanego faktur, rachunków za naprawę.

Podkreślenia wymaga, iż odszkodowanie ubezpieczyciela z OC sprawcy nie ogranicza się jedynie do kosztów naprawy samego pojazdu, ale może dotyczyć również kosztów:

  • holowania uszkodzonego pojazdu,
  • parkowania na płatnym parkingu,
  • wynajmu pojazdu zastępczego,
  • utraty wartości handlowej powstałej na skutek zdarzenia.

- W przypadku, gdy pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy uzasadnionym jest zwrot kosztów związanych z holowaniem pojazdu. Zasadność zwrotu  kosztów w przedmiotowym zakresie winno dotyczyć odholowania do miejsca naprawy, ewentualnie miejsca zamieszkania.

- Przede wszystkim przy  zaistnieniu szkody całkowitej często koniecznym jest zagospodarowanie wraku pojazdu – przechowania pozostałości na płatnym parkingu ( w szczególności gdy osoba poszkodowana nie ma możliwości zagospodarowania pojazdu na własnej nieruchomości). W takim wypadku poszkodowanemu winno  należeć się odszkodowanie za koszty parkingu do momentu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Przedmiotowe koszty mogą powstać także przy szkodzie częściowej.

- Odszkodowanie może dotyczyć także utraty handlowej pojazdu, która powstała na skutek zaistnienia zdarzenia. Odszkodowanie w tym zakresie dotyczy różnicy między wartością pojazdu przed jego uszkodzeniem, a wartością handlową pojazdu oszacowaną już po naprawie.

- Poszkodowanemu winien podlegać także zwrot kosztów najmu samochodu  zastępczego.  Zasadna długość najmu pojazdu oraz zwrot za ten okres czasu kosztów  przy szkodzie częściowej  dotyczy rzeczywistego (bezzasadnie niewydłużonego) okresu naprawy uszkodzonego pojazdu. Natomiast przy szkodzie całkowitej uzasadniony okres najmu dotyczy przeważnie czasu od dnia uszkodzenia pojazdu do dnia wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela oraz przeważnie z okresem uwzględnionym na czynności związane ze sprzedażą pozostałości, zakupu nowego pojazdu.

Odszkodowanie z OC za wypadek pojazdem

Jak zatem wynika z powyższego, w przypadku uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu drogowym, żądanie odszkodowania w stosunku do ubezpieczyciela sprawcy zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania mogą dotyczyć wielu roszczeń wykraczających jedynie poza naprawę pojazdu.  

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań powypadkowych na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego. Usługi prawne dotyczą również analizy kosztorysów naprawy, zlecenia sporządzenia kosztorysów prywatnych, dochodzenia roszczeń o zapłatę od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie na terenie całego województwa podkarpackiego w szczególności na terenie miasta: Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Przemyśl.

 

Kancelaria odszkodowawcza Rzeszów, dochodzenie roszczeń powypadkowych Adwokat Sebastian Możdrzeń

Contact Form