Kiedy można podwyższyć zasądzone alimenty


KIEDY MOŻNA PODWYŻSZYĆ ZASĄDZONE ALIMENTY


Ustalone alimenty w wydanym wyroku lub zawartej ugodzie mogą być zmianie w przypadku, gdy nastąpi zmiana stosunków. Wprost wskazuje to norma prawna zawarta w art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym - W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, co należy mieć na uwadze pod pojęciem „zmiany stosunków” o którym mówi art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zmiana stosunków może dotyczyć zarówno osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, jak również osoby uprawnionej do ich otrzymania. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Zmianę stosunków powoduje także zdarzenie, wskutek którego obowiązek alimentacyjny wygasa. Spośród takich zdarzeń można podać przykładowo uzyskanie przez uprawnionego zdolności do samodzielnego utrzymywania się, zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia bez utrzymania w mocy obowiązku alimentacyjnego, wynikającego z przysposobienia.

Jak zatem wynika z powyższego, w wyniku zmiany stosunków na podstawie art. 138 KRO może dojść do zmiany istniejącego zobowiązania alimentacyjnego, poprzez:

  • Obniżenie alimentów,
  • Podwyższenie alimentów,
  • Uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

PODWYŻSZENIE ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH – CZY MOŻNA ŻĄDAĆ ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY

Możliwość zmiany świadczeń alimentacyjnych za okres poprzedzający wytoczenie powództwa z art. 138 KRO przez ich podwyższenie jest ograniczona, ponieważ istnieje tylko wtedy, gdy po stronie uprawnionego do alimentacji pozostały z tego okresu niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte względem osoby trzeciej na zaspokojenie tych potrzeb.

Natomiast możliwość żądania zmiany świadczeń alimentacyjnych z mocą wsteczną przez zmniejszenie ich wysokości lub ograniczenie czasu trwania jest dopuszczalna nawet wtedy, gdy te świadczenia już zostały wyegzekwowane, jednakże uprawniony może, w warunkach przewidzianych w art. 409 KC, bronić się przed żądaniem zwrotu zarzutem, że uzyskaną korzyść zużył w taki sposób, że nie jest już wzbogacony.

ISTOTNA ZMIANA SIŁY NABYWCZEJ PIENIĄDZA – A PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

W związku z treścią art. 3581 § 3 KC, według którego – w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania – sąd może, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, choćby było ustalone w orzeczeniu lub umowie, SN w uchwale z 16.4.1991 r. (III CZP 24/91, OSNCP 1992, Nr 2, poz. 21) wyjaśnił, że również w wypadku istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza podstawę orzekania o zmianie wysokości świadczeń alimentacyjnych może stanowić tylko art. 138 KRO. Żądanie bowiem zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych jest roszczeniem alimentacyjnym, regulujący zaś tę materię art. 138 KRO jest przepisem szczególnym również w stosunku do art. 3581 KC.

Zgodnie z powyższy, w przypadku zmiany stosunków, dopuszczalnym, a czasem koniecznym jest podjęcie czynności prawnych mających na celu zwiększenie dotychczas ustalonych świadczeń alimentacyjnych.

Adw. Sebastian Możdrzeń


 

Prowadzenie spraw o alimenty, podwyższenie alimentów kancelaria Adwokacka Rzeszów, adwokat Sebastian Możdrzeń pozew o alimenty Rzeszów.

Contact Form