Części zamienne użyte w kalkulacji naprawy przez zakład ubezpieczeń


CZĘŚCI ZAMIENNE UŻYTE W KALKULACJI NAPRAWY PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ


 

Kalkulacja naprawy wykonywana przez Zakład Ubezpieczeń likwidujący daną szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy nie może być sporządzona w sposób dowolny, w szczególności w zakresie doboru użytych części zamiennych.

Części stosowane przez ubezpieczyciela w kosztorysie powypadkowym,

Kalkulacja naprawy określająca jednocześnie wysokość należnego odszkodowania nie może zostać sporządzona w sposób narzucający najtańszą  naprawę, czy też użycie części zamiennych o niskiej wartości. Ponadto naprawa na podstawie kosztorysu i użytych części musi być możliwa do przeprowadzenia.

Kalkulacja naprawy Odwołania Kancelaria Rzeszów

W przypadku ustalania przez zakład ubezpieczeń wysokości odszkodowania na podstawie kosztorysu, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość dostępnych na rynku części.  Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której część zamienna, o wskazanej w kosztorysie wartości byłaby faktycznie niedostępna. Kalkulacja ma bowiem być rzetelna i realna, oparta na cenach części rzeczywiście istniejących i dostępnych. Tylko wtedy można uznać, że kalkulacja zmierza do pełnej kompensaty poniesionej szkody. Ponadto poszkodowany musi zostać poinformowany jakiej jakości części (O, Q, P) uwzględniono przy ustalaniu wysokości świadczenia, jakie podmioty są producentami tych części, producentów lub dostawców uprawniony może nabyć te części, po cenie zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń w chwili ustalenia świadczenia. W przypadku spełnienia powyższych wymogów, wyliczenie kosztorysu poprzez wybranie w konkretnym przypadku przez zakład ubezpieczeń części P lub Q o określonej w kosztorysie cenie, uzupełnione o zindywidualizowane uzasadnienie, będzie stanowić faktyczne spełnienie zasady pełnego odszkodowania. Oczywiście samo użycie danych części nawet opatrzone uzasadnieniem Zakładu Ubezpieczeń oraz zakres określonej naprawy winien podlegać weryfikacji poszkodowanego.

Podkreślenia przy tym wymaga, iż obowiązek naprawienia szkody nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierzał ją naprawić, odszkodowanie ma bowiem wyrównać mu uszczerbek majątkowy, powstały w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę, a uszczerbek taki istnieje od chwili wyrządzenia szkody do czasu wypłacenia przez zobowiązanego sumy pieniężnej odpowiadającej wysokości szkody.

W związku z powyższym, należy uznać, że niezależnie od tego, czy naprawa została rzeczywiście dokonana, ustalona wysokość odszkodowania w zakresie kosztu części powinna zapewnić poszkodowanemu możliwość nabycia nowej części, w miejsce uszkodzonej, na rynku lokalnym.

W sytuacji użycia części o niższej jakości, aniżeli część oryginalna - w przypadku braku jej dostępności - zakład ubezpieczeń powinien uwzględnić w kosztorysie wartość części o jakości wyższej.

Adwokat Rzeszów - Odszkodowanie

Ponadto zakład ubezpieczeń powinien przedstawić okoliczności, które przemawiają za zastosowaniem cen części nieoryginalnych w danym przypadku, informować indywidualnie poszkodowanych, na jakiej podstawie przyjął cenę danej części w kosztorysie, a także jakie kryterium zaważyło na wyborze części nieoryginalnej. Ważne jest, aby w decyzjach kierowanych do poszkodowanych zakład ubezpieczeń zawarł również dane, dotyczące źródeł nabycia części nieoryginalnych. W sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń twierdzi, że roszczenie zgłoszone przez poszkodowanego jest zawyżone, a koszty naprawy powinny być ustalone na podstawie cen części nieoryginalnych, to powinien (zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych), taką okoliczność udowodnić. Natomiast uzasadnienie i podniesione twierdzenia danego Towarzystwa Ubezpieczeń nie mogą przesądzać o prawidłowości takich ustaleń.

Należy podkreślić, iż stanowisko zakładu ubezpieczeń, określające wysokość szkody winno podlegać szczegółowej weryfikacji co do jego zasadności, zgodności  z obowiązującym w tym zakresie prawem.

 

 

W przypadku ewentualnych pytań Zapraszam do kontaktu.

Adw. Sebastian Możdrzeń

 

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań powypadkowych na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego. Usługi prawne dotyczą również analizy kosztorysów naprawy, zlecenia sporządzenia kosztorysów prywatnych, dochodzenia roszczeń o zapłatę od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie na terenie całego kraju, z uwzględnieniem województwa podkarpackiego w szczególności na terenie miasta: Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg


Adwokat Rzeszów, Odszkodowania Kancelaria Rzeszów, Części zamienne w kosztorysie naprawy, odszkodowania powypadkowe, kosztorysy powypadkowe Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Kielce, Lublin

 

Contact Form