Prawa Pacjentów po Błędzie Medycznym Szpitala


Jakie są Prawa Pacjentów po Błędzie Medycznym Szpitala


 

Błędy medyczne popełnione podczas leczenia w szpitalu, bardzo często stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. W kontekście prawa pacjentów istnieje szereg uregulowań, które zapewniają odpowiednią ochronę dla osób doświadczających szkód w wyniku błędów medycznych. Niniejszy artykuł przedstawia podstawową analizę praw pacjentów po błędach szpitala, wyjaśniając przy tym, jakie środki ochrony prawnej są dostępne w takich przypadkach.

W pierwszej kolejności należy wskazać, co rozumiemy pod pojęciem prawa pacjenta. W niniejszym zakresie pomocnym jest analiza ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 3 wskazanej ustawy za pacjenta uważa się osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.

Nadto zgodnie z art. 2 ustawy podmiotami zobowiązanymi do przestrzegania praw pacjenta są:

  • organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych,
  • osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Poniżej zostały wskazane prawa pacjenta, których naruszenie może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń w zakresie zadośćuczynienia

1. Prawo do Opieki Medycznej zgodnej ze Standardami

Pacjenci posiadają  prawo do otrzymywania opieki medycznej spełniającej najwyższe standardy jakościowe. Personel medyczny winien postępować zgodnie z przyjętymi standardami oraz unikać wszelkich praktyk, które mogłyby narazić pacjenta na niebezpieczeństwo. W przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, pacjentowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń za naruszenie tego prawa.

2. Prawo do Pełnej Informacji

Każda osoba poddana opiece medycznej ma prawo do pełnej, zrozumiałej informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz planowanego leczenia. W sytuacji, gdy dochodzi do leczenia, istotne jest zapewnienie pacjentowi wszelkich informacji na temat planowanych procedur medycznych oraz jego możliwych konsekwencji. Brak jasnej komunikacji może prowadzić do pogorszenia sytuacji pacjenta, co może stanowić również podstawę do dochodzenia roszczeń.

3. Prawo do Dostępu do Odpowiedniej Opieki

Pacjent ma prawo do natychmiastowej i odpowiedniej opieki medycznej. Personel medyczny szpitala jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia pacjentowi w procesie rekonwalescencji, włączając w to rehabilitację oraz wszelkie inne formy terapii niezbędne dla powrotu do zdrowia. W przypadku uchybień pacjentowi może przysługiwać roszczenie w zakresie zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, nawet bez zaistnienia szkody w postaci nieprawidłowego leczenia.

4. Prawo do Dochodzenia  świadczeń w wyniku błędu/ naruszenia praw pacjenta

Prawo pacjentów obejmuje również możliwość dochodzenia świadczeń odszkodowawczych za doznane szkody w wyniku błędów medycznych, jak również naruszeń praw pacjenta. Dochodzenie przedmiotowych świadczeń wymaga starannej analizy stanu faktycznego, w konsekwencji wyboru i sformułowania odpowiednich roszczeń od podmiotu medycznego lub jego ubezpieczyciela.


adw. Sebastian Możdrzeń

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksowe usługi prawne związane ze specjalizacją w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błędy/ naruszenia praw pacjenta przez personel medyczny szpitala

 

Contact Form